Maatregelen tegen technostress in RI&E

1 mei 2015 | Door redactie

Technostress is een serieus arbogevaar aan het worden en omdat elke OR is gemoeid met het arbobeleid is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de risico-inventarisatie en –evaluatie van uw organisatie is ingespeeld op stress door machine- en computerapparatuur.

In steeds meer organisaties worden panelen en hendels vervangen door toetsenborden en beeldschermen. Niet alle werknemers vinden dit een positieve ontwikkeling of kunnen goed met de nieuwe technologie overweg. Dit kan zijn weerslag hebben op hun welzijn en hun productiviteit.

Preventief beleid

De OR speelt een belangrijke rol bij de gezondheid en het welzijn van de achterban en daarbij speelt preventief beleid een grote rol. Dat geldt niet alleen voor preventie van valgevaar of de kans op RSI, maar ook voor het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting zoals stress. Door aan de volgende zaken te denken, kunt u technostress voorkomen:

  • Zorg dat u in een vroeg stadium betrokken bent bij de invoering van nieuwe software of apparatuur. Check of hier ook eindgebruikers bij betrokken worden.
  • Als uit de RI&E blijkt dat het gebruik van technologie een mogelijk risico is, voer dan een verdiepings-RI&E uit en identificeer hiermee risicofuncties en werkzaamheden.
  • Stel een preventiemedewerker aan die psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als aandachtspunt heeft. Laat hem – naast de normale PSA-factoren – ook aandacht besteden aan het effect van nieuwe technologie op de werknemers.
  • Plan periodiek een geneeskundig onderzoek dat is gericht op risico’s bij functies waar werknemers veel werken met computertechnologie. Denk hierbij aan planners, callcentermedewerkers en procesoperators.
  • Bij geautomatiseerde processen is taal een belangrijke factor. Hoe staat het met de taalvaardigheid van werknemers? Is daar bij de invoering van nieuwe technologie rekening mee gehouden?
  • Zorg voor een protocol voor thuiswerken. Denk hierbij aan afspraken over werktijden, tijdregistratie, bereikbaarheid buiten werktijd en het privégebruik van de werktelefoon en -laptop.
  • Ga voor een multidisciplinaire aanpak. Stress die wordt veroorzaakt door technologie kan alleen aangepakt worden als de arboprofessionals, HR, ICT en uw OR samenwerken en planmatig aan de slag gaan.