Nieuwe RI&E-tool moet regeldruk mkb verminderen

11 april 2019 | Door redactie

De huidige tools om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen vergen nog te veel tijd van het mkb. Daarom moet er een nieuwe, eenvoudigere RI&E-tool komen. Dit staat in twee adviezen aan staatssecretaris Van Ark van SZW en de staatssecretaris Keijzer van EZK.

De adviezen aan de staatssecretarissen komen van de commissie-Van Straalen voor de verbetering van regelgeving voor het mkb en van het Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0. Een belangrijk deel van de (mkb-)bedrijven met personeel heeft nog geen RI&E.

Nieuwe, eenvoudigere RI&E-tool moet leiden tot meer RI&E’s

De commissie-Van Straalen schrijft dat voor een aantal branches RI&E-tools beschikbaar zijn bij het Steunpunt RI&E maar dat veel werkgevers deze tools niet kennen of moeite hebben met het gebruik ervan. Voor een aantal branches ontbreekt bovendien een tool. Beide adviezen bevatten de aanbeveling om een nieuwe, eenvoudigere RI&E-tool voor het mkb te ontwikkelen. De tool moet uitgaan van een beslisboom, waarbij beslissingen over de branche en de bedrijfsgrootte niet-relevante onderwerpen uit de RI&E moeten verwijderen.
Een nieuwe, eenvoudigere RI&E-tool moet er volgens de adviesrapporten toe leiden dat meer mkb-bedrijven een RI&E opstellen. Als werkgevers met maximaal 25 werknemers een erkende branche-RI&E-tool gebruiken, hoeven zij hun RI&E niet door een arbodeskundige te laten toetsen.

Werkgever moet RI&E opstellen en werknemers voorlichten

De Arbowet verplicht iedere werkgever om een RI&E op te stellen, met bijbehorend plan van aanpak (artikel 5, lid 1 Arbowet). Heeft de werkgever een RI&E, dan moet hij zijn werknemers doeltreffend inlichten over de arbeidsrisico’s en de maatregelen om deze te voorkomen of te beperken (artikel 8, lid 1 Arbowet). Een volgende verplichting is dat de werkgever de RI&E actualiseert, als ervaringen, werkmethoden, werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven (artikel 5, lid 4 Arbowet).