Ondersteuning bij maken RI&E vooral gericht op kleinere werkgevers

3 mei 2022 | Door redactie

Het Meerjarenplan RI&E van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de bekendheid van de verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken vergroten en de kwaliteit van de RI&E’s verbeteren. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat er nog werk te doen is.

Een veilige werkomgeving begint bij het in kaart brengen van de aanwezige risico’s die werk met zich meebrengt. Daarom vindt het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid het belangrijk dat werkgevers in organisaties, met name in het MKB, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) beter gaan gebruiken. Dit kan het aantal arbeidsongevallen en bijna-ongevallen verkleinen en eraan bijdragen dat minder werknemers een beroepsziekte krijgen en door werkgerelateerde gezondheidsschade overlijden. Om gebruik van de RI&E te promoten is in 2020 het Meerjarenplan RI&E gestart. Dit plan bestaat uit twee fasen met twee doelen: in de eerste fase is het doel het aantal bedrijven dat een RI&E heeft te laten toenemen en in de tweede fase verbetering van de kwaliteit van de RI&E’s.

Extra aandacht in Week van de RI&E

In 2022 is de tweede fase van het plan ingegaan en is een evaluatie van de eerste fase gehouden. Daaruit blijkt dat het belang van de RI&E inhoudelijk goed is gecommuniceerd naar de betrokken doelgroepen, maar dat de effectiviteit ervan (zijn er meer werkgevers met een RI&E) nog niet kan worden beoordeeld. Wel kan worden vastgesteld dat de bekendheid met de RI&E-verplichting bij kleinere werkgevers is toegenomen. Ook is de rol van de werknemer onderbelicht. Om dit te verbeteren, is de website voor het programma routenaarrie.nl aangepast. Dit is een tool waarmee werkgevers hun eigen RI&E kunnen maken en is vooral bedoeld voor werkgevers zonder brancheinstrument. Ook is er extra aandacht voor het maken van een RI&E tijdens de Week van de RI&E van 20 juni tot en met 24 juni 2022.

Drie thema’s in 2022

In 2022 gaat het programma in op drie specifieke thema’s met als doel de werkgever gerichter te ondersteunen bij de beheersing van de risico’s die hierbij spelen:

  1. Verbetering van het instrument voor de risicocategorie psychosociale arbeidsbelasting (PSA), in samenwerking met de Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS).
  2. Beter kunnen inventariseren en beheersen van het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Verbetering van de naleving van de verplichting voor de aanvullende RI&E  voor gevaarlijke stoffen (tool). Vooral kleinere werkgevers hebben hierbij gerichte ondersteuning nodig.
  3. De website routenaarrie.nl moet de dialoog tussen werkgevers en werknemers faciliteren en ondersteunen.

Via de website tweedekamer.nl zijn de evaluatie en het Meerjarenplan RIE te raadplegen.