Slechte naleving van de arboverplichtingen

Werkgevers leven de arbozorgverplichtingen uit de Arbowet steeds slechter na, zo blijkt uit het ‘Signalement arbozorg’ van de Inspectie SZW. Veel organisaties beschikken niet over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en als die er wel is, wordt de RI&E vooral als administratieve plicht gezien. De RI&E staat dan op papier, maar de organisatie voert verder geen maatregelen uit om de arbeidsrisico’s te beperken.

12 september 2013 | Door redactie

Uit het Signalement arbozorg (pdf) van de Inspectie SZW is gebleken dat organisaties sinds 2006 steeds minder aandacht besteden aan de naleving van de arboregels. Zo heeft ruim 50% van de organisaties geen RI&E of is er geen preventiemedewerker. Bij veel kleinere organisaties zijn de arboverplichtingen helemaal niet bekend.

RI&E is niet alleen een administratieve plicht

Doordat veel werkgevers de RI&E vooral administratief invullen en verder geen maatregelen nemen, worden de risico’s niet teruggedrongen. Zo is het systeem van arbozorg dat de Arbowet voor ogen had, dus nooit goed uit de verf gekomen. Volgens de Inspectie SZW is het tijd om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Hierin moeten de verschillen tussen de grote en de kleine organisaties aan bod komen. Maar de nieuwe aanpak moet organisaties ook stimuleren om meer maatregelen te treffen om de risico’s te beperken.

Instemmingsrecht bij de RI&E

Via zelfinspectie.nl kunt u nagaan of uw organisatie de arboverplichtingen op orde heeft. Meer informatie over de bevindingen van de Inspectie SZW vindt u terug in het Signalement Arbozorg in Nederland (pdf). De Inspectie SZW hoopt dat organisaties door dit signalement meer aandacht krijgen voor het preventieve deel van arbozorg. Uw OR of personeelsvertegenwoordiging is de aangewezen partij om de RI&E weer eens aan te kaarten bij de bestuurder. Wil de bestuurder een nieuwe RI&E opstellen of de huidige wijzigen, dan is uw instemmingsrecht van toepassing (artikel 27 lid 1d WOR).