Voorkom boetes met een actuele en volledige RI&E

Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is betrouwbaar, volledig én actueel. Inspectie SZW controleert of werkgevers de RI&E regelmatig actualiseren. Ook kijkt de inspecteur of de RI&E compleet is.

14 augustus 2020 | Door redactie

De Arbowet schrijft niet alleen voor dat organisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben, maar ook dat deze actueel is. De RI&E moet een goed beeld geven van de situatie zoals een inspecteur die kan aantreffen. In de Arbowet staat echter niet hoe vaak een actualisatie van de RI&E moet plaatsvinden. Een goede maatstaf is om de R&E te actualiseren na elke belangrijke verandering in de arbeidsomstandigheden. Stel de vraag welke gevolgen een verandering heeft voor de risico’s in de organisatie. Er kunnen minder risico’s zijn, maar ook meer of andere risico’s.

RI&E actualiseren na veranderingen

Veranderingen die aanleiding kunnen geven tot actualiseren van de RI&E zijn:

  • een verhuizing;
  • andere werkmethoden;
  • personele wijzigingen zoals meer flexwerkers;
  • aanschaf nieuwe machine;
  • nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Een verhuizing van een oud kantoorpand in de binnenstad naar een hypermodern bedrijventerrein bijvoorbeeld, heeft consequenties voor de arbeidsomstandigheden. In het nieuwe pand zijn misschien veel meer werknemers aanwezig of is de klimaatbeheersing veel beter geregeld. Mogelijk zijn er minder risico’s dan in het oude pand. 

Ook aanpassingen in plan van aanpak

Een actualisatie van de RI&E leidt automatisch tot een aanpassing van het plan van aanpak bij de RI&E. Een nieuw risico vraagt om nieuwe maatregelen. Grotere of kleinere risico’s leiden tot bijstelling van de prioriteiten van maatregelen in het plan van aanpak. Doorgaans moet de meeste aandacht uitgaan naar de grootste risico’s. Dit zijn de risico’s die de meeste mensen treffen of de risico’s met de zwaarste gevolgen. Hetzelfde geldt voor het actualiseren van de RI&E. Begin met de risico’s die de meeste prioriteit hebben.

Bijlagen bij dit bericht