De toetsingsvrijstelling RI&E: welke medewerkers tellen mee?

15 september 2020

Wij vragen ons af of we onze risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) moeten laten toetsen. We struikelen vooral over het vaststellen van het aantal medewerkers. Hoe wordt het aantal werknemers bepaald voor het criterum van maximaal 25 werknemers voor een toetsingsvrijstelling?

Een organisatie hoeft de RI&E niet te laten toetsen (infographic) als bij het bedrijf maximaal 25 werknemers werken, van een erkend branchespecifiek RI&E-instrument gebruik wordt gemaakt en de organisatie tot die branche behoort.

Voor het vaststellen van het aantal medewerkers telt het aantal arbeidsovereenkomsten, niet het aantal FTE's. Stagiairs en uitzendkrachten tellen ook mee. Als uw bedrijf een wisselend aantal medewerkers heeft, dan telt het gemiddelde in een jaar.

Gedetacheerden

Als uw organisatie gebruik maakt van medewerkers die bij u gedetacheerd zijn dan is het afhankelijk van de mate van zeggenschap van de inlener of de gedetacheerden meetellen of niet.

Als uw organisatie (in haar rol als inlener) zeggenschap heeft over hoe de gedetacheerde medewerkers werken en hoe en wat er gedaan moet worden, dan moet uw organisatie die gedetacheerde medewerkers opnemen in de RI&E en tellen ze ook mee voor het bepalen van het aantal medewerkers dat binnen uw organisatie werkzaam is.

Maar, als een gedetacheerde medewerker min of meer autonoom werkt, dan telt hij niet mee bij u, als inlener, maar bij het detacheringsbedrijf.

Holdings, bv’s en vestigingen

Als een organisatie binnen een holding óf een vestiging binnen een organisatie een autonome verantwoordelijkheid heeft, dan tellen alleen de medewerkers van die organisatie (binnen een holding) of die vestiging (binnen een grotere organisatie) mee voor het vaststelling van de toetsingsvrijstelling.

De autonomie moet blijken uit het zelfstandig kunnen nemen van investeringsbeslissingen en/of het hebben van een eigen budget voor arbomaatregelen, waarbij de organisatie of vestiging zelfstandige sturingsmogelijkheden heeft.

Ingehuurde bedrijven

Bedrijven die worden ingehuurd door uw organisatie zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een RI&E voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Hun medewerkers tellen dan ook niet mee voor het vaststellen van uw toetsingsvrijstelling. Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.