Het verschil: OR-secretaris & ambtelijk secretaris

19 januari 2022 | Door redactie

Een ondernemingsraad (OR) moet beschikken over een OR-secretaris. Sommige raden hebben echter (ook) een ambtelijk secretaris. Hoewel de begrippen erg op elkaar lijken, zijn er een aantal belangrijke verschillen.

Binnen een ondernemingsraad kunnen er verschillende functies zijn. Zo is er de OR-secretaris maar ook een ambtelijk secretaris (AS). Een OR mag zelf bepalen of de raad het secretariaat vormgeeft met een OR- of ambtelijk secretaris (artikel 14 van de Wet op de ondernemingsraden). Wat zijn de verschillen tussen een OR-secretaris en een ambtelijk secretaris?

OR-secretaris is ook OR-lid

De OR-secretaris is door de OR gekozen uit het midden van de zittende OR-leden. Een OR-secretaris is dus ook OR-lid en beslist daarmee net zo goed mee over inhoudelijke zaken als de overige OR-leden. Hij zit met de voorzitter en vicevoorzitter in het dagelijks bestuur (DB) en ondersteunt de OR. Die ondersteuning bestaat met name uit: het archiveren en bijhouden van documentatie, het verzorgen van correspondentie, het maken van de agenda, de notulen en het verslag, het organiseren van vergaderfaciliteiten en optreden als secretaris van overlegvergaderingen.

Ambtelijk secretaris is géén OR-lid

Een ambtelijk secretaris heeft dezelfde taken maar bekleedt echt een aparte functie. Hij is in principe géén OR-lid. Een ambtelijk secretaris heeft daarom ook geen stemrecht bij (inhoudelijk) beslissingen van de OR. Een ander belangrijk verschil is dat de OR toestemming moet hebben van de ondernemer om een ambtelijk secretaris aan te stellen. De kosten voor het aanstellen van een ambtelijk secretaris komen namelijk voor rekening van de ondernemer. De ambtelijk secretaris gaat aan de slag op basis van een zzp- of arbeidsovereenkomst met de ondernemer. Hierdoor behoudt de ambtelijk secretaris zijn ook zijn functie als er een nieuwe OR aantreedt. Ondanks dat de ambtelijk secretaris geen OR-lid is, moet hij zich wel ­– net als de OR-leden ­– houden aan de geheimhoudingsplicht (artikel 20, lid 2 WOR) en geniet hij bescherming tegen benadeling (artikel 21 WOR). Daarnaast heeft hij recht op alle voorzieningen die de OR krijgt (artikel 17 WOR).

Ambtelijk secretaris is tevens OR-lid

De ambtelijk secretaris kan tevens OR-lid zijn, al komt dit in de praktijk zelden voor. Meestal is de ambtelijk secretaris in dienst van de onderneming en heeft hij dus ook OR-kiesrechten: hij kan zich dus kandidaat stellen en gekozen worden. In dat geval kunnen beide functies in 1 persoon worden verenigd. Zo niet, dan heeft hij in ieder geval wel stemrecht.

OR-SECRETARIS: ondersteuner OR, gekozen uit OR, OR-lid, DB-lid en heeft stemrecht

AMBTELIJK SECRETARIS: ondersteuner OR, aangesteld door onderneming, toestemming ondernemer vereist, géén OR-lid, géén DB-lid, géén stemrecht