Welke OR-commissies zijn er en wat zijn hun taken?

29 april 2024 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) mag ook niet-leden betrekken bij het OR-werk. Bijvoorbeeld omdat de OR dan efficiënter kan werken of meer expertise in huis wil halen. Deze werknemers kunnen in dat geval lid worden van een voorbereidings-, vaste of onderdeelcommissie. Wat zijn de verschillen?

Veel OR-leden zijn gewend om de taken onderling te verdelen. Op die manier kan de OR meer doen in minder tijd. Voor specifieke of grote projecten kan de OR ook een OR-werkgroep of OR-commissie instellen. Een OR-werkgroep bestaat alleen uit OR-leden. Volgens artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) mag de OR ook niet-leden inzetten bij het OR-werk. Deze niet-leden kunnen dan deelnemen aan een OR-commissie. Volgens de WOR kan de OR 3 soorten commissies (infographic) instellen: de voorbereidingscommissie, de vaste commissie en de onderdeelcommissie. Voor het instellen van een commissie moet de OR in overleg met de bestuurder (artikel 15, lid 1 WOR).

Voorbereidingscommissie ondersteunt OR bij een onderwerp

De voorbereidingscommissie is een tijdelijke commissie die de OR ondersteunt en adviseert bij een bepaald onderwerp. Naast één of meer OR-leden zitten hierin één of meer werknemers, die vanwege hun kennis of kunde een bijdrage kunnen leveren. De voorbereidingscommissie werkt puur ondersteunend; de OR kan er geen bevoegdheden aan overdragen. Zo’n commissie kan bijvoorbeeld voorwerk doen, op basis waarvan de OR vervolgens een advies of besluit formuleert in het kader van een adviesaanvraag of instemmingsverzoek.

Vaste commissie is verantwoordelijk voor thema van de OR

Een vaste commissie houdt zich voor onbepaalde tijd bezig met een bepaald aandachtsveld van de OR. Het bekendste voorbeeld is de VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu), maar de OR kan bijvoorbeeld ook een vaste commissie instellen voor personeelszaken of het diversiteitsbeleid (infographic). Een vaste commissie moet in hoofdzaak uit OR-leden bestaan als de OR aan deze commissie bepaalde bevoegdheden wil overdragen. Is dat niet het geval, dan volstaat een minderheid van OR-leden in de vaste commissie.

Onderdeelcommissie krijgt OR-bevoegdheden voor deel van de organisatie

De OR kan zijn bevoegdheden voor een bepaald onderdeel van de organisatie voor onbepaalde tijd overdragen aan een afvaardiging van werknemers die in het betreffende onderdeel werkzaam zijn. Deze onderdeelcommissie (OC) treedt dan op alsof zij een OR van dat deel van de organisatie is en krijgt alle OR-bevoegdheden die daarbij horen, zoals het informatie-, overleg-, advies- en instemmingsrecht. Alleen het recht om juridische procedures te volgen is niet overdraagbaar; deze bevoegdheid blijft bij de OR. Voor de onderlinge samenwerking tussen de OR en OC is het raadzaam dat ook ten minste één OR-lid in de OC zitting neemt, maar dit is niet verplicht.