OR kan extra scholingsdagen afspreken met bestuurder

Voor het goed functioneren van de ondernemingsraad (OR) is het van belang dat de OR-leden regelmatig scholing volgen. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd op hoeveel scholingsdagen OR- en commissieleden minimaal recht hebben. De OR kan met de bestuurder meer dagen afspreken als de raad daar behoefte aan heeft.

19 juli 2021 | Door redactie

De bestuurder moet OR- en commissieleden in staat stellen om scholing te volgen, zodat zij hun OR-werk goed kunnen doen. Dit staat in artikel 18 WOR. Volgens dit artikel hebben OR-leden recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar en commissieleden op minimaal drie dagen. Een OR-lid dat tevens in een OR-commissie zit, heeft dus wettelijk recht op acht scholingsdagen per jaar. Deze scholing moet onder werktijd kunnen plaatsvinden met volledige doorbetaling van het loon. De WOR geeft de minima aan. Het staat de OR dus vrij om met de bestuurder meer dagen af te spreken als de situatie hierom vraagt.

Afspraken over extra scholingsdagen vastleggen in convenant

Als de OR recent is opgericht of er zijn nieuwe leden aangetreden die nog geen ervaring hebben met het OR-werk, moeten zij in korte tijd veel leren. Zij moeten als volwaardig OR-lid kunnen meedraaien en moeten dus worden klaargestoomd voor de OR-praktijk. Maar de OR kan bijvoorbeeld ook behoefte hebben aan extra scholing als er grote veranderingen in de organisatie aankomen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de achterban, zoals een fusie of reorganisatie. De OR kan in dat geval het beste tijdig bij de bestuurder aangeven dat OR- of commissieleden meer scholing nodig hebben. Hoe beter en concreter de onderbouwing, hoe sneller de bestuurder hiermee zal instemmen. De OR moet met de bestuurder duidelijke afspraken maken over extra scholingsdagen en deze schriftelijk vastleggen in een convenant oftewel een ondernemingsovereenkomst.

OR moet recht op scholing opeisen

In de praktijk ontstaat er tussen de OR en de bestuurder weleens onenigheid over het recht op scholing. Het is niet verstandig als de OR zich daarbij neerlegt. Het recht op scholing is de moeite waard om op te eisen. Niet alleen voor het opdoen van kennis, ook voor een goede samenwerking binnen de OR en met de bestuurder.