SER maakt richtbedragen OR-scholing 2018 bekend

1 november 2017 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2018 vastgesteld. Deze richtbedragen geven een indicatie van wat redelijke kosten zijn voor kwalitatieve OR-scholing per dagdeel.

De SER heeft zoals ieder jaar de richtbedragen voor OR-scholing vastgesteld op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). De bedragen zijn exclusief BTW. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus is vastgesteld op € 1.000 per dagdeel per OR (2017: € 995). Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of een paar dagen voor de hele OR.
Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 165 per dagdeel per OR-lid (2017: € 170). Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar individuele OR-leden aan deel kunnen nemen.

Download de tool Richtbedragen voor OR-scholing, waarin de nieuwe richtbedragen zijn opgenomen en waar u handige rekenvoorbeelden vindt.

Scholing is een wettelijk recht

Werkgevers zijn wettelijk verplicht OR-leden gedurende een minimum aantal dagen per jaar, onder werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden OR-scholing te volgen die zij nodig hebben voor het vervullen van hun taken. Dit scholingsrecht is vastgelegd in artikel 18 lid 2 en 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het aantal scholingsdagen stellen werkgevers vast in overleg met de OR. Het minimum aantal scholingsdagen per jaar is: vijf dagen voor OR-leden, drie dagen voor een lid van een OR-commissie die niet in de OR zit en acht dagen voor OR-leden die ook in een OR-commissie plaatsnemen.
Werkgevers zijn verplicht de scholingskosten van OR-leden die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor zijn rekening te nemen (artikel 22 WOR).