Hoe kunnen we als OR het beste scholing kiezen?

22 juli 2019

Wij vormen de eerste OR in onze organisatie. We bezinnen ons nog op wat we willen gaan doen en hoe. Een teamscholing lijkt ons van belang. Het aanbod is groot. Hoe komen we tot een keuze?

Het is een heel goed idee om als eerste OR in een organisatie zo snel mogelijk een OR-scholing te volgen. Het is de beste en snelste manier om met elkaar de koers uit te zetten, werkafspraken te maken en eigen prioriteiten te kiezen. Van tijd tot tijd een teamscholing is voor elke OR van belang, maar voor een beginnende OR is het misschien wel onmisbaar.

Prijzen scholing variëren sterk

Het aanbod is inderdaad groot en loopt uiteen van gerenommeerde instituten tot zelfstandig werkende opleiders. Ook de prijzen variëren sterk en het is bij deze aanbieders echt niet zo dat goedkoop automatisch leidt tot een lage kwaliteit. Gelukkig heeft u wat de kosten betreft houvast aan de richtprijzen die de Sociaal-Economische Raad (SER) jaarlijks vaststelt. Voor 2019 is dat € 1.025 per dagdeel maatwerkscholing per OR (2018: € 1.000) exclusief BTW en accommodatiekosten. Met ‘maatwerk’ wordt gedoeld op het feit dat uw OR zonder deelname van anderen geschoold wordt. Het scholingsprogramma en de leerdoelen stelt de opleider vooraf in overleg met u samen. Omdat de onderlinge concurrentie groot is, is er vaak ruimte om te onderhandelen over de prijs. Zeker als het over meerdere dagdelen scholing gaat.

Keurmerken voor scholing

Als de prijs weinig verband heeft met de kwaliteit, hoe moet u dan bepalen wat een goede scholing is? Daarvoor kunt u in ieder geval terugvallen op twee bestaande keurmerken. Op scoor.nl vindt u gecertificeerde instituten en op mz-opleiders.nl geregistreerde opleiders. Deze keurmerken bestrijken echter niet de gehele aanbodmarkt. Met name ORinstituten kiezen er vaak voor om zich niet te registreren. Daaraan zijn namelijk kosten verbonden die automatisch doorwerken in de dagdeeltarieven. Het is wel van belang dat u kiest voor een echte ORopleider. Medezeggenschap is namelijk een vak apart met eigen wetgeving, problemen en oplossingen en uw OR is erbij gebaat te leren van de ervaringen die andere ondernemingsraden hebben opgedaan. Dat lukt alleen als uw opleider over die kennis en ervaringen beschikt. Verder is van groot belang dat het ‘klikt’ tussen de opleider en uw OR-leden. Nodig dus twee of drie opleiders uit die aan uw wensen lijken te voldoen en neem de tijd voor de kennismaking. Omdat de scholing al gauw uit meerdere dagdelen bestaat, is dat in de regel gratis en vrijblijvend.

Leerdoelen vaststellen

De voorbereiding van uw scholing begint echter niet met de keuze van de opleider maar met het vaststellen van de leerbehoeften, de omvang en vorm van de scholing. Dat heeft u nodig voor het aanvragen van offertes en het voeren van de gesprekken met de aanbieders. Pas als uw OR wil afwijken van de wet, heeft u de medewerking van uw bestuurder nodig. Van oudsher is de meerdaagse aaneengesloten scholing in een hotel of conferentieoord populair want door twee of drie dagen intensief samen te werken, groeit de onderlinge samenhang en is er meer diepgang mogelijk. U kunt ook kiezen voor enkele losse dagen met voldoende ruimte ertussen om de nieuwe inzichten toe te passen, voor scholing op de werkplek of voor één dag bestaande uit twee of drie dagdelen OR-scholing.

Wat zegt de wet over OR-scholing?

De WOR geeft uw OR recht op minimaal vijf dagen scholing per OR-lid per jaar. De bestuurder is verplicht de scholings- en accommodatiekosten te dragen en gedurende de scholing het loon door te betalen, ook voor deeltijders. Die kosten moeten natuurlijk wel redelijk zijn. Dat wordt voor wat betreft de scholing bepaald door de richtprijs van de SER, maar de kosten van de accommodatie kunnen flink oplopen. Daarvoor zult u in overleg moeten met uw bestuurder. Het is ook aan te bevelen om te overleggen over de planning van de scholing. De gelijktijdige afwezigheid van OR-leden moet de normale werkprocessen zo min mogelijk verstoren.