Wat doet uw organisatie tegen seksuele intimidatie?

Door de #MeToo-campagne deelden veel mensen de afgelopen weken hun ervaringen met seksuele intimidatie. Ook op de werkvloer kunnen werknemers te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uw organisatie kan hiertegen een aantal maatregelen nemen.

31 oktober 2017 | Door redactie

Op basis van de Arbowet is een werkgever verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Seksuele intimidatie valt hier ook onder. Het aanpakken van seksuele intimidatie is echter niet eenvoudig. Werknemers die geïntimideerd worden, zijn vaak bang om hun baan te verliezen en kunnen er daarom voor kiezen om hierover te zwijgen. Daarnaast is het ongewenste gedrag vaak niet direct aantoonbaar of waarneembaar, waardoor er ongeloof en twijfel kan heersen. Toch zijn er wel een aantal acties die uw organisatie tegen seksuele intimidatie kan nemen:

  • Zorg voor een heldere gedragscode (tool) waaruit blijkt wat uw organisatie onder ongewenst gedrag verstaat en welke sancties genomen worden als een werknemer zich hier schuldig aan maakt.
  • Stel een vertrouwenspersoon aan waar werknemers terechtkunnen met hun verhaal. Dit kan iemand binnen uw organisatie zijn, maar ook een externe vertrouwenspersoon, zoals iemand van de arbodienst. Belangrijk is dat de werknemer zich vrij voelt om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon. Als de factuur van het gesprek met een externe vertrouwenspersoon bij de leidinggevende van de werknemer terechtkomt, kan dit een obstakel zijn om bij de vertrouwenspersoon aan te kloppen.
  • Zorg voor een klachtenprocedure (tool) en een klachtencommissie. Beide partijen en eventuele andere betrokkenen moeten hun verhaal kunnen doen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klachten en kan een advies uitbrengen over het doen van aangifte of hulpverlening. Het is mogelijk om een interne klachtencommissie in te stellen, maar dan is het wel belangrijk dat deze commissie over voldoende juridische en psychosociale kennis beschikt. Uw organisatie kan deze dienstverlening ook incidenteel extern inkopen.

Klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens

Werknemers die het niet zien zitten om een klacht over seksuele intimidatie binnen de organisatie te melden, kunnen ook een klachtenprocedure starten bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelt dan of er sprake is van seksuele intimidatie.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten