Gevolgen sociale zekerheid thuiswerkende grensarbeider?

19 december 2022 | Door redactie

Tot en met 30 juni 2023 kan een grensarbeider thuiswerken zonder gevolgen voor zijn sociale verzekering. Dit geldt ook als de werknemer in deze periode voor het eerst gaat thuiswerken. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie met elkaar afgesproken.

Een grensarbeider die in Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever is in zijn werkland sociaal verzekerd. Normaal gesproken (lees: vóór corona) gold dat als de grensarbeider ook thuiswerkte en daar 25% of meer van zijn werk deed, hij in zijn woonland sociaal verzekerd was. Tijdens de coronapandemie kwam er een goedkeuring dat als de grensarbeider door corona thuis ging werken, er voor de sociale zekerheid aan dit thuiswerken geen gevolgen werden verbonden. Dit betekent dat iemand in hetzelfde land sociaal verzekerd was als vóór corona. De goedkeuring loopt nu door tot en met 30 juni 2023. 

Tot 1 juli 2023 geen verschuiving van werk- naar woonland

Er hoeft voor de sociale zekerheid dus geen verschuiving plaats te vinden van het werk- naar het woonland, als de grensarbeider veel thuiswerkt. Was dit wel het geval geweest, dan zou dit vervelende gevolgen hebben, omdat de werkgever van de thuiswerkende grensarbeider zich zou moeten melden in het woonland van de grensarbeider om daar sociale verzekeringen af te dragen. Nu de goedkeuring is verlengd tot en met 30 juni 2023 mag de werkgever voor de sociale zekerheid blijven uitgaan van het land waar de werknemer normaal zijn dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend. Dit geldt ook als de werknemer in deze periode voor het eerst gaat thuiswerken, meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Voor belasting gelden sinds 1 juli 2022 normale regels

Voor de belastingplicht gelden sinds 1 juli 2022 weer de normale regels van de belastingverdragen. De coronamaatregelen die Nederland overeengekomen was met België en Duitsland met betrekking tot de situatie rondom de loonheffingen zijn per 1 juli 2022 geëindigd.