Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

20 april 2022 | Door redactie

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houden met een maximumloon. Ook UWV hanteert een maximumloon voor de hoogte van uitkeringen. Deze bedragen zijn echter nét niet hetzelfde…

Voor werknemers die een UWV-uitkering krijgen, hangt de hoogte van die uitkering af van het type uitkering en van het loon dat de werknemer verdiende vóór hij die uitkering kreeg. Het gaat bijvoorbeeld om uitkeringen op basis van de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Wet arbeid en zorg (WAZO). UWV hanteert hierbij wel een bovengrens. De uitkeringsinstantie betaalt namelijk nooit méér uit dan het zogeheten maximumdagloon. En dat bedraagt per 1 januari 2022 € 228,76. Per maand is dat € 4.975,53. U vindt dit ook terug in het overzicht van belastingtarieven.

Nooit méér betalen dan over het maximumpremieloon

Dit bedrag lijkt – niet toevallig – op het maximumpremieloon dat de werkgever moet hanteren bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen. De werkgever hoeft via de aangifte loonheffingen alleen premies te betalen over het loon van de werknemer tot deze bovengrens. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 4.975,50 per maand en € 59.706,00 per jaar. Exact dezelfde regels en maximumbedragen gelden voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Verschillend aantal werkdagen als uitgangspunt

Ook al is het maandbedrag voor het maximumpremieloon een klein beetje lager dan het maximumdagloon per maand dat UWV aanhoudt,op dagbasis is het weer net iets hoger.In 2022 bedraagt het maximumpremieloon namelijk € 229,63 en het maximumdagloon dus € 228,76. Dit verschil komt voort uit een verschillend aantal werkdagen waarmee gerekend wordt. Voor het maximumpremie- en -bijdrageloon wordt gerekend met 260 werkdagen per jaar en voor het maximumdagloon met 261 werkdagen.
Een tweede verschil is dat het maximumdagloon altijd per 1 januari en 1 juli wordt aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon, terwijl het maximumpremieloon alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar opnieuw wordt bepaald.

MAXIMUMDAGLOON: het maximumbedrag dat UWV per dag uitbetaalt bij ZW-, WW-, WAO-, WIA- en WAZO-uitkeringen

MAXIMUMPREMIELOON: het maximumloon waarover de werkgever premies werknemersverzekeringen moet betalen