Lagere rekenpremie Werkhervattingskas 2023

4 juli 2022 | Door redactie

In de Juninota 2022 gebruikt UWV voor 2023 een rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) van 1,34%. Dat is een lagere premie dan de huidige rekenpremie van 1,52%.

Hoewel UWV in de Juninota 2022 voor het volgende jaar berekeningen maakt op basis van een rekenpremie voor de Whk van 1,34% (0,83% voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en 0,51% voor de Ziektewet), benadrukt de instantie dat dit nog niet de vastgestelde premies zijn. Het UWV verwacht dat de nog vast te stellen premies voor de Whk hoger uit zullen komen. Dit geldt waarschijnlijk vooral voor de Ziektewet, maar ook de WGA zal hoger uitkomen door de voorgenomen verhoging van het wettelijk minimumloon en de doorwerking hiervan in de loongerelateerde uitkeringen.

UWV voorspelt niet meer alle premies

Tot en met het jaar 2020 presenteerde UWV in de Juninota de rekenpremies voor alle premie-gefinancierde fondsen voor het volgende jaar. Sinds de Juninota 2021 gaat UWV er bij de berekening van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) vanuit dat de premies hetzelfde zullen zijn als die van het lopende jaar. In de jaren voor 2021 gebruikte UWV de zogenoemde rekenpremie om de te verwachten premies te berekenen. Maar de meeste rekenpremies hadden geen relevantie, omdat ze geen indicatie geven voor de premies die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkelijk vaststelt.

Op Prinsjesdag premies werknemersverzekeringen bekend

UWV gebruikt de rekenpremie nog wel voor de Whk. De rekenpremie is hiervoor relevant, omdat het instituut voor deze premie de jaarlijkse lasten en baten in evenwicht probeert te brengen. De rekenpremie Whk bedraagt voor 2023 1,34%. Daarmee rekent UWV met een daling ten opzichte van de 1,52% van dit jaar. Hoe hoog de premies voor de sociale verzekeringen in 2023 precies zullen zijn, wordt later dit jaar bekendgemaakt.