Nieuw maximumdagloon in rekenregels per 1 juli 2018

30 mei 2018 | Door redactie

Per 1 juli 2018 gaat het wettelijk minimumloon omhoog en dat heeft gevolgen voor het maximumdagloon. Ook de nieuwe regels voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen per 1 juli zijn onlangs bekendgemaakt.

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2018 met 1,03% naar € 1.594,20 bruto per maand bij een fulltime werkweek. Het dagloon van de uitkeringen WAO/WIA, Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) stijgt met hetzelfde percentage. Het maximumdagloon is daardoor per 1 juli 2018 € 211,42 per dag: € 55.180,62 per jaar. Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet verandert per 1 juli niet. Dat blijft heel 2018 € 210,05 per dag en € 54.614 op jaarbasis. Dit alles staat in de rekenregels per 1 juli 2018. 

Werkgever moet uitkering vaak aanvullen

Werkgevers krijgen te maken met het maximumdagloon als een werknemer een uitkering krijgt op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Daarbij kan het onder meer gaan om een uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof. UWV keert in die situaties nooit meer uit dan het maximumdagloon. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten staat dat de werkgever dit maximumdagloon moet aanvullen tot 100% van het loon van de werknemer. Staat er niets in deze overeenkomsten, dan is die aanvulling niet verplicht.
Ook eigenrisicodragers voor de WGA en ZW hoeven geen hogere uitkering te betalen dan (een vast percentage van) het maximumdagloon. 

Niet alles is gewijzigd

De rekenregels per 1 juli 2018 bestaan uit een beschrijving van de veranderingen en acht bijlagen:

  • bijlage I.1 – de (premie)grenzen (ongewijzigd ten opzichte van 1 januari 2018);
  • bijlage I.2 – de procentuele mutaties van de premies in 2018 ten opzichte van 2017 (ongewijzigd);
  • bijlage II.1 – overzicht van de AOW- en ANW-uitkeringen die worden afgeleid van het referentieminimumloon;
  • bijlage II.2 – de referentieminimumjeugdlonen;
  • bijlage II.3 – de normbedragen voor de Toeslagenwet;
  • bijlage II.4 – de AOW-/ANW-uitkeringen per 1 juli 2018;
  • bijlage II.5 – de bedragen voor de bijstand voor pensioengerechtigden per 1 juli 2018;
  • bijlage II.6 – de kwartaalbedragen voor de kinderbijslag per 1 juli 2018.