Premies werknemersverzekeringen 2013 bekend

30 november 2012 | Door redactie

De premiepercentages voor de werknemersverzekeringen in 2013 zijn onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip zijn de veranderingen groter dan gebruikelijk.

Zoals u weet, zijn de werknemers in uw onderneming verplicht verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De premies voor deze verzekeringen komen voor rekening van uw onderneming. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt ieder jaar de hoogte van deze premies.

Opslag kinderopvang ook in 2013 0,5%

De premie voor de werkloosheidsuitkering bestaat uit een deel voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) en een deel voor het sectorfonds. Over de sectorpremie in 2013 las u al in het bericht ‘Sectorpremies WW voor 2013 bekendgemaakt’. De sectorpremie bevat bovendien een opslag voor de kinderopvang, die zowel in 2012 als 2013 0,5% bedraagt. Daarnaast wordt via de sectorpremie een deel van de premie voor de Ziektewet en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) geïnd.
Overheidswerkgevers betalen geen premie WW-Awf en sectorpremie, maar zijn wel premie verschuldigd voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo).

Lagere premie WW-Awf, maar geen franchise meer

Het premiepercentage WW-Awf gaat per 2013 fors omlaag. Dat komt doordat de franchise WW-Awf volgend jaar komt te vervallen. Die zorgt er nu voor dat uw onderneming over een gedeelte van het premieloon van werknemers geen premie WW-Awf hoeft te betalen. In 2013 betaalt u een lagere premie WW-Awf, maar wel vanaf de eerste euro die een werknemer verdient. Er is ook een maximumbedrag waarover u premie WW-Awf verschuldigd bent. De bedragen voor 2012 en 2013 vindt u hieronder.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is geregeld in de oude WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Alle werkgevers betalen de basispremie WAO/WIA. Die gaat in 2013 iets omlaag. Daarnaast betaalt elke werkgever die geen eigenrisicodrager is voor de WGA (het deel van de WIA dat een inkomen verzorgt voor langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikten) een gedifferentieerde premie WGA. De hoogte hiervan is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. U krijgt vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar een beschikking van de Belastingdienst met de gedifferentieerde premie voor 2013.