Premies werknemersverzekeringen in 2011

8 december 2010 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de premies voor de werknemersverzekeringen in 2011 bekendgemaakt. Daaruit blijkt onder meer dat de uniforme premie voor de WAO volgend jaar verdwijnt. De basispremie WAO/WIA daalt enigszins. Daarnaast zijn er wijzigingen in de franchise voor het berekenen van de WW-premie en het maximumpremieloon.

De werknemers in uw onderneming zijn verplicht verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. U betaalt daarvoor verschillende premies, die berekend worden over het premieloon voor de werknemersverzekeringen. Het ministerie van SZW bepaalt ieder jaar de hoogte van deze premies.

Premies werkloosheidsverzekering

Voor de werkloosheidsverzekering betaalt u onder meer de premie WW-Awf (Werkloosheidswet – Algemeen werkloosheidsfonds). De hoogte daarvan is 4,2% in 2011, hetzelfde als in 2010. Over een gedeelte van het premieloon van werknemers betaalt u geen premie WW-Awf. Deze franchise bedraagt in 2011 per maand € 1.413,75 (€ 1.305 per vier weken). Het werknemersdeel voor de premie WW-Awf blijft in 2011 gewoon 0%, hoewel er in de Tweede Kamer stemmen opgaan om werknemers weer te laten meebetalen.

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is geregeld in de oude WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Alle werkgevers betalen de basispremie WAO/WIA. In 2011 bedraagt deze 5,1% (2010: 5,7%). Daarnaast betaalt u een gedifferentieerde premie WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), tenzij u eigenrisicodrager bent. De hoogte hiervan is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Hiernaast betaalde u in 2010 de uniforme premie WAO. Deze vervalt in 2011.

Maximum premieloon 2011

Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen is in 2011 per maand € 4.108,08 (€ 3.792,07 per vier weken), wat neerkomt op een jaarmaximum van € 49.297. Boven dit bedrag zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Uiteraard bouwt de werknemer over het meerdere ook geen uitkeringsrechten op.

    Premie 2011 Premie 2010
WW-Awf   4,2% 4,2%
Basispremie WAO/WIA   5,1% 5,7%
Uniforme premie WAO   n.v.t. 0,07%
Gedifferentieerde premie WAO   variabel variabel