Rekenregels en sociale premies per 1 januari 2017

23 november 2016 | Door redactie

In de Rekenregels voor 2017 die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft gepubliceerd, staan de effecten voor uitkeringen en grondslagen van de aanpassing van het wettelijk minimumloon en de andere tarieven voor de loonheffingen per 1 januari 2017.

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2017 met 0,94% verhoogd. Dat betekent dat het dagloon voor de WAO/WIA, WW en ZW met hetzelfde percentage stijgt. Het maximumdagloon dat UWV aan uitkeringen betaalt (aan de werkgever of aan de uitkeringsgerechtigde zelf), ligt in de eerste helft van 2017 op € 205,77 per dag. Op jaarbasis is dat € 53.705,97.

Maximumpremieloon naar € 53.701 in 2017

In de Rekenregels 1 januari 2017 (pdf) staat ook dat het maximumbijdrage- en -premieloon per 2017 stijgt van € 52.763 naar € 53.701 op jaarbasis. Uw organisatie moet dus de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet afdragen over het loon van de werknemer tot en met dit bedrag. Ook voor de premies werknemersverzekeringen is dit in 2017 het maximumloon. Per dag bedraagt het maximumbijdrage- en -premieloon in 2017 € 206,54.

Overzicht van de sociale premies in 2017

De tweede bijlage bij de rekenregels voor januari 2017 bevat een overzicht van de premies in 2017. Deze premies voor 2017 zijn op bepaalde punten nog bijgesteld ten opzichte van de (verwachte) premies die op Prinsjesdag werden aangekondigd.

Sociale Premies 2017 volgens Rekenregels