Rekenregels per 1 januari 2022 gepubliceerd

7 december 2021 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 januari 2022 bekendgemaakt. Door de stijging van het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 gaat ook het maximumdagloon omhoog, naar € 228,76.

Lees ook het nieuwsartikel Rekenregels per 1 juli 2022 zijn gepubliceerd

Per 1 januari 2022 stijgt het bruto wettelijk minimumloon. Hierdoor verandert bijvoorbeeld ook de hoogte van het maximumdagloon. In de rekenregels per 1 januari 2022 (pdf) zet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe bedragen op een rij. In de rekenregels staat ook het maximumpremieloon. 

Stijging van maximumdagloon

Het maximumdagloon stijgt per 1 januari 2022 en bedraagt vanaf dan € 228,76 per dag.Het maximummaandloon bedraagt per 1 januari 2022 € 4.975,53 per maand. Dit maximummaandloon wordt berekend door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Deze maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO). 

UWV-uitkering niet hoger dan maximumdagloon

Voor werkgevers is het maximumdagloon belangrijk als zij bijvoorbeeld werknemers in dienst hebben die een uitkering van UWV krijgen op grond van de WAZO. Denk daarbij aan een uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanvullend geboorteverlof, pleegzorgverlof of adoptieverlof. UWV keert in dat geval nooit meer uit dan (70% van) het maximumdagloon.Het is in sommige gevallen gebruikelijk dat de werkgever dit aanvult tot 100% van het loon. Dit is niet verplicht, tenzij de (collectieve) arbeidsovereenkomst dit voorschrijft. 

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen gaat omhoog

De werkgever hoeft bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de aangifte loonheffingen alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot het maximumpremieloon. De hoogte van deze bovengrenswordt voor ieder nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. In de rekenregels per 1 januari 2022 staat dat het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringenis vastgesteld op € 59.706 op jaarbasis. Dit is een stijging ten opzichte van 2021, waarin het maximumpremieloon € 58.311 bedraagt. Voor het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) geldt in 2022 hetzelfde bedrag. Dit was al eerder bekendgemaakt. Verder staan in de rekenregels (of de bijbehorende bijlagen) ook tarieven voor de sociale premies voor 2022.