Wanneer is er precies sprake van een stage?

25 augustus 2017 | Door redactie

Werkgevers hoeven stagiairs in hun onderneming niet het wettelijk minimumloon te betalen. Voorwaarde is dan wel dat aan alle criteria van een stage wordt voldaan. De stagiair mag geen verkapte werknemer zijn.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is niet van toepassing op stagiairs. Maar er moet dan wel echt sprake zijn van een stage. Dat is het geval als de activiteiten van de stagiair vooral gericht zijn op leren. In een Kamerbrief van 12 april 2016 (pdf) worden de criteria van een stage genoemd. Het gaat onder andere om:  

  • De stagiair bezet een nieuwe plaats en niet de plaats van een andere werknemer.
  • Er is een leerplan met daarin de beoogde leerdoelen die ook worden geëvalueerd.
  • De stagebegeiding is gericht op het leeraspect en niet op het behalen van productie.
  • Er is een stageovereenkomst (tool)
  • De gemaakte afspraken zijn bij voorkeur vastgelegd in een overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en de werkgever. 

Accent op leren of op productie?

Van belang is dat er altijd gekeken wordt naar de feitelijke omstandigheden om te beoordelen of de WML wel of niet van toepassing is. Vooral als de stage geen onderdeel is van de opleiding, is al snel onduidelijk of het accent ligt op leren of op het verrichten van productief werk. Bovengenoemde criteria kunnen hierbij helpen.

Melding bij Inspectie SZW of onderwijsinspectie

Als een stagiair eigenlijk een verkapte werknemer is die gewoon meewerkt aan het behalen van productie of omzet, moet dat worden gemeld bij de Inspectie SZW of de onderwijsinspectie. Die kan dan een onderzoek instellen of een boete uitdelen aan de betreffende organisatie. In de praktijk worden er echter maar weinig meldingen gedaan. Stagiairs zijn mogelijk bang dat een melding hun kans op een baan verkleint. Meldingen worden daarom ook regelmatig anoniem gedaan.

Bijlagen bij dit bericht

Arboregels voor flexibele werknemers
E-learning | VideoCollege 12 minuten