Subsidie praktijkleren is lager bij verzuim

7 februari 2014 | Door redactie

Als u subsidie wilt aanvragen in het kader van de subsidieregeling praktijkleren, krijgt u alleen een tegemoetkoming voor de weken waarin u de leerling daadwerkelijk begeleidt. Zijn er één of meerdere weken waarin er geen begeleiding plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat de leerling ziek is, dan mag u die (verzuim)periode niet meetellen. U krijgt dan ook een lager subsidiebedrag.

Voor het verlenen van subsidie kijkt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) naar ‘het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt’. Elke week waarin u geen begeleiding geeft, gaat af van het totaal aantal weken begeleiding, waardoor u ook een lager subsidiebedrag krijgt. Overigens is voor de subsidieaanvraag het aantal weken en niet het aantal dagen begeleiding van belang. Als u in een week slechts één dag praktijkbegeleiding heeft gegeven, telt deze week dus wel als volledige week voor de subsidieregeling praktijkleren.

Lager subsidiebedrag bij minder weken begeleiding

Als u een geheel studiejaar (40 weken in het mbo en vmbo en 42 weken in het hbo) begeleiding biedt, is er sprake van een volledig gerealiseerde praktijkleerplaats. Elke week minder begeleiding, om welke reden dan ook (denk aan ziekteverzuim, afbreken van de studie of vorstverlet), betekent een lager subsidiebedrag.

Bewaarplicht van vijf jaar voor subsidieregeling praktijkleren

De RVO mag achteraf controleren of u de subsidie terecht heeft ontvangen. U heeft dan ook een bewaarplicht van vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verleend. U moet een administratie bijhouden waaruit blijkt:

  • wie de begeleiding van de leerling heeft verzorgd;
  • welke begeleidingsactiviteiten hebben plaatsgevonden;
  • wanneer de begeleiding heeft plaatsgevonden waardoor de leerling zijn kwalificaties heeft behaald.

Dit kan in de (praktijkleer)overeenkomst zijn afgesproken en kunt u bijvoorbeeld als bijlage bij de overeenkomst bewaren. De daadwerkelijke uren van de begeleider moet u per week expliciet kunnen maken, bijvoorbeeld aan de hand van een projecturenregistratie of een uitdraai van het reguliere tijdschrijfsysteem van uw werkgever.
U kunt vanaf 2 juni 2014 tot en met 15 september 2014 subsidie aanvragen via RVO. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leer-werkplek.