Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd

18 november 2013 | Door redactie

Eerder deze maand is de subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd in de Staatscourant. In de definitieve versie van de subsidieregeling staan een aantal wijzigingen ten opzichte van de conceptregeling. Zo krijgen werkgevers toch een subsidie als zij een leerwerkplek aanbieden aan vmbo-leerlingen die een leerwerktraject doen. In de conceptregeling werd deze groep leerlingen nog uitgesloten van de subsidieregeling.

Op 5 november 2013 is de definitieve versie van de subsidieregeling praktijkleren (pdf) in de Staatscourant gepubliceerd. Naar aanleiding van een aantal moties is de conceptregeling op een paar punten aangepast. Eén van de belangrijkste punten is dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om toch subsidie te verstrekken aan werkgevers die praktijkbegeleiding bieden aan vmbo-leerlingen die een leerwerktraject doen. In het bericht ‘Meer bekend over subsidieregeling praktijkleren’ las u dat deze groep eerder niet in aanmerking kwam voor een subsidie.

Subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 2.700

Een ander belangrijk punt is dat de minister niet tegemoetkomt aan het verzoek om tijdens de overgangsperiode – die van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014 duurt – een vast subsidiebedrag per leerwerkplek uit te keren. Werkgevers krijgen de subsidie achteraf uitgekeerd. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal aanvragen dat wordt ingediend.
Om werkgevers toch wat meer zekerheid te geven over de hoogte van de tegemoetkoming die ze kunnen verwachten, heeft de minister een schatting gemaakt van het subsidiebedrag als alle werkgevers daadwerkelijk een beroep doen op de regeling. Het geschatte bedrag per leerwerkplek komt in dat geval uit op € 1.000. Dat is het bedrag dat een werkgever in de overgangsperiode minimaal zal ontvangen. De uiteindelijke hoogte wordt dus achteraf bepaald en hangt af van het aantal en de omvang van de aanvragen, maar is maximaal € 2.700.

Agentschap NL informeert over aanvraagprocedure

In maart 2014 organiseert Agentschap NL informatiebijeenkomsten voor werkgevers, waarbij de aanvraagprocedure wordt toegelicht. U kunt tijdens deze sessies vragen stellen aan adviseurs van Agentschap NL. Via de website van Agentschap NL kunt u alvast nagaan of u voor subsidie in aanmerking komt. Met vragen kunt u ook telefonisch terecht bij Agentschap NL via tel: (088) 602 35 54. Ook werkgeversorganisaties zullen werkgevers informeren over eventuele wijzigingen in de regeling. De minister zal de Tweede Kamer bovendien vóór de zomer informeren over de eerste ervaringen met de nieuwe subsidieregeling.