VERDIEPINGSARTIKEL

Subsidie praktijkleren kan uw organisatie veel geld besparen

Als uw onderneming een erkend leerbedrijf is, kan een leerling uit het middelbaar beroepsonderwijs bij u scholing volgen in de praktijk. Zo maakt hij kennis met het vak en leert hij de vaardigheden die in de praktijk van belang zijn. Als erkend leerbedrijf komt uw organisatie bovendien in aanmerking voor de subsidie praktijkleren. Dat kan een hoop geld besparen, maar u moet wel aan strikte voorwaarden voldoen.


27 januari 2021 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Voor uw onderneming is het van belang dat werknemers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Die kennis en vaardigheden doen werknemers deels op tijdens hun opleiding, maar voor een groot deel ook in de praktijk. Uw organisatie kan ook werknemers opleiden door een leerbedrijf te worden.

Investeren in talent

Zo investeert u in talent en heeft u de eerste keuze als u op zoek bent naar nieuwe werknemers. Bovendien staat er een forse subsidie tegenover het in de praktijk begeleiden van een leerling: de subsidie praktijkleren. Dat maakt het opleiden van nieuw talent extra aantrekkelijk.

De subsidieregeling praktijkleren is op 1 januari 2014 in werking getreden en kwam toen in de plaats van de afdrachtvermindering onderwijs.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking voor de subsidieregeling praktijkleren. Er zijn aparte budgetten voor de volgende onderwijscategorieën:

  1. vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro);
  2. mbo;
  3. hbo;
  4. promovendi/toio's

Per praktijk- of leerwerkplek kan uw onderneming maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Als er voor een onderwijscategorie meer aanvragen zijn ingediend dan er budget is, wordt het budget eerlijk verdeeld. De maximale subsidie wordt dan voor iedereen in die categorie lager.

Extra subsidie voor speciale sectoren

Vanaf studiejaar 2019-2020 is er een extra onderwijscategorie met een eigen budget. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden aan een mbo'er.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de hoofdactiviteit van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie.

Alleen erkend leerbedrijf kan subsidie aanvragen voor mbo'ers

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling praktijkleren voor leerlingen uit categorie 1 en 2 (en de tijdelijke vijfde categorie uit het kader hiervoor) moet uw onderneming erkend leerbedrijf zijn. 

Erkenning aanvragen bij SBB

Daarvoor moet u een erkenning aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Binnen uiterlijk tien werkdagen na het indienen van uw aanvraag hoort u van de SBB of de erkenning aan uw organisatie wordt verleend.

Heeft u eenmaal een erkenning gekregen, dan is deze vier jaar geldig. In die vier jaar kunt u leerlingen opleiden en subsidie aanvragen zonder dat u opnieuw erkenning hoeft aan te vragen. U verzorgt dan het praktijkdeel van een (v)mbo-opleiding.

Erkenning krijgt u niet zomaar in uw schoot geworpen

Een vereiste voor erkenning is dat uw organisatie een goede en veilige plek is om te leren. Ook moet de mbo-leerling kennismaken met de werkzaamheden en werkprocessen van het beroep waarvoor hij wordt opgeleid. Andere voorwaarden voor erkenning zijn:

  • U benoemt een deskundige praktijkopleider (wordt ook wel leermeester/werkbegeleider/stageopleider genoemd) die vakkennis en vaardigheden overdraagt en de studenten professioneel begeleidt en beoordeelt.
  • U bent bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB en levert ook op verzoek informatie (aanwezigheidsadministratie van de beroepspraktijkvorming, praktijktoetsen, praktijkbeoordelingen enzovoort).
  • U gaat ermee akkoord dat uw organisatie in een openbaar register van leerbedrijven wordt opgenomen.

Subsidie aanvragen na afloop van de begeleiding

De begeleiding hoeft geen volledig studiejaar te duren: het aantal weken begeleiding is bepalend voor de hoogte van het subsidiebedrag. De aanvraag doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt de subsidie ieder jaar in de periode van 2 juni tot en met 15 september aanvragen, maar wel pas nadat de begeleiding afgelopen is. Voor elke onderwijscategorie gelden verschillende voorwaarden (tool) om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling praktijkleren.

Administratie is essentieel

Een eis geldt voor alle vormen van subsidie praktijkleren: RVO verwacht dat uw onderneming tijdens de begeleiding van een leerling, deelnemer of student zelf een goede administratie bijhoudt. Die moet u bewaren tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie praktijkleren is aangevraagd en op verzoek aan RVO kunnen verstrekken voor controle. U moet in elk geval de volgende documentatie kunnen overleggen:

  • een (praktijkleer)overeenkomst die door alle partijen is getekend en waaruit onder meer blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald;
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming, bijvoorbeeld in de vorm van een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem, een presentielijst, of een geldig arbeidscontract samengaand met een afwezigheidsregistratie, zolang deze de aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont;
  • een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kunnen bijvoorbeeld tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen zijn.

Subsidietoekenning medio december bekend

Het ministerie van OCW buigt zich na de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn over alle aanvragen. Als uw onderneming subsidie aanvraagt, hoort u  binnen 13 weken na de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn of en hoeveel subsidie u ontvangt. U ontvangt de beslissing medio december per post. Vervolgens wordt de subsidie binnen twee weken na de toekenning uitbetaald.

Onterechte subsidie terugvorderen

RVO doet na het verstrekken van de subsidie steekproeven om te controleren of de vereiste administratie aanwezig is. Als uw onderneming voor een deelnemer niet de gevraagde administratie kan overleggen of blijkt dat er op een andere manier niet aan de voorwaarden is voldaan, zal RVO de onterecht uitgekeerde subsidie praktijkleren terugvorderen.

Coronacoulance voor gesloten bedrijven

Organisaties die door de coronamaatregelen gedwongern gesloten zijn, of zelf de deuren hebben gesloten omdat zij het bedrijf niet verantwoord konden voortzettend met alle coronamaatregelen, kunnen niet de gebruikelijke uren begeleiding geven die nodig zijn voor de subsidieregeling praktijkleren. Het kabinet heeft aangegeven dat de RVO de weken waarin de begeleiding door sluiting niet kan doorgaan niet in mindering zal brengen op de subsidie.Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.