Wetsvoorstellen en regels voor personeel en arbeid

Werkgevers krijgen regelmatig te maken met nieuwe personeelsgerelateerde wet- en regelgeving. Onderstaande tabel helpt uw organisatie het overzicht over alle wetsvoorstellen en plannen te behouden. De maatregelen zijn geordend op basis van het thema en de beoogde ingangsdatum. Ook is benoemd of het om een kabinetsvoorstel gaat of niet, aangezien kabinetsvoorstellen doorgaans een grotere kans hebben om door de Tweede Kamer te komen.

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2021

Wetsvoorstel/regeling/besluit/planBeoogde ingangs­datumVoorstel kabinet of initiatief­wetsvoorstel?Concept in consultatie gebrachtIngediend bij Tweede KamerAkkoord Tweede KamerAkkoord Eerste KamerGeen akkoord Kamers nodigGepubliceerd

Arbeidsrecht

Loondoorbetaling, opzegverbod en re-integratieplicht zieke AOW'er zes weken 1-apr-21 Kabinet          
Vaste arbeidsduur oproepkracht moet in 15e maand ingaan 1-jul-21 Kabinet   Link
Betaald ouderschapsverlof en wijzigingen aanvullend geboorteverlof en WFW 2-aug-22 Kabinet        
Thuiswerken waar je wil Onbekend Initiatief  ✓        
Eerlijk delen Onbekend Initiatief  ✓        

Arbo

Medisch oordeel van bedrijfsarts is leidend bij re-integratiebeoordeling 1-sep-21 Kabinet        
Verbod op rookruimtes in het bedrijfsleven 1-jan-22 Kabinet      Link
Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie Onbekend Kabinet        
Recht op onbereikbaarheid Onbekend Initiatief        
Verplichting om vertrouwenspersoon aan te stellen Onbekend Initiatief        

Pensioen

Soepelere regels RVU en verlofsparen 1-jan-21 Kabinet  ✓    Link
Toekomst pensioenen 1-jan-22 Kabinet          
Pensioenbedrag ineens 1-jan-23 Kabinet  ✓    Link

Salaris

Gedifferentieerde Aof-premie voor kleine en (middel)grote werkgevers 1-jan-22 Kabinet      
Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere regels van breed offensief 1-jan-22 Kabinet      
Gelijke beloning van vrouwen en mannen Onbekend Initiatief        
Invoering minimumuurloon Onbekend Initiatief        
Eerlijker inkomen Onbekend Initiatief          
Indexering minimumloon Onbekend Initiatief          

Subsidie

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven, invoering STAP-budget 1-jan-22 Kabinet   Link

Overige

Wijziging Wet arbeid vreemdelingen, langere duur tewerkstellingsvergunning Onbekend Kabinet        
Eerlijk beslissen Onbekend Initiatief          
Monitoren CO2-uitstoot woon-werkverkeer en zakelijk verkeer 1-jan-22 Kabinet          

Regels die sinds 1 januari 2021 gelden

Wetsvoorstel/regeling/besluit/plan

Arbeidsrecht

Compensatieregeling voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
Aanpassing maximale transitievergoeding

Pensioen

Vrijstellingsregeling voor pensioenverlagingen
Recht op adequate pensioenregeling payrollkrachten

Salaris

Wijziging voor regels vaste reiskostenvergoeding
Wijziging vrije ruimte werkkostenregeling
Baangerelateerde investeringskorting
Verlaging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
Nieuwe regels voor Wajongers
Verbeteringen voor berekening beslagvrije vroet bij loonbeslag
Gerichte vrijstelling studiekosten ook voor ex-werknemers
Einde overgangsrecht voor 30%-regeling
Voortzetting uitzondering herziening WW-premie bij overwerk
Aanpassing hoogte WW-premie per 1 januari 2021
Aanpassing minimumloon per 1 januari 2021

Subsidie

Start van derde NOW
Structureel loonkostenvoordeel voor doelgroep banenafspraak