Beperking aftrek bij giften aan ANBI’s per 2023

5 oktober 2022 | Door redactie

Het kabinet heeft besloten om de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) per 1 januari 2023 te beperken tot € 250.000 per kalenderjaar. Dit blijkt uit de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Uit het rapport ‘Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling’ bleek al dat vermogenden regelmatig profiteren van de giftenaftrek door een eigen ANBI (infographic) op te richten en de giften in aftrek te brengen op de inkomstenbelasting. Het kabinet vindt dat onwenselijk en wil daarom de giftenaftrek begrenzen tot € 250.000 per kalenderjaar voor de belastingplichtige en zijn of haar fiscale partner. Deze beperking zal ingaan per 1 januari 2023.

Overgangsrecht voor bestaande lopende periodieke giften

In de nota van wijziging is ook overgangsrecht opgenomen. Er geldt namelijk een uitzondering voor periodieke giften die op 4 oktober 2022 om 16:00 uur al waren afgesproken. Deze giften zijn aftrekbaar tot uiterlijk 2027. Om voor het overgangsrecht in aanmerking te komen moet de belastingplichtige wel voldoen aan de voorwaarden voor een periodieke gift.

Verschil tussen periodieke en gewone giften

Fiscaal bestaat er een verschil tussen periodieke en gewone giften (infographic). Er is sprake van een van een periodieke gift als:

  • deze bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen;
  • de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar zijn overgemaakt aan dezelfde instelling of vereniging;
  • de gift uiterlijk stopt bij overlijden of het overlijden van een ander die is genoemd in de overeenkomst.

Voldoet een gift niet aan deze voorwaarden, dan is het een gewone gift. Bij een gewone gift is het drempelbedrag 1% van het ‘drempelinkomen’ (de totale inkomsten voor de inkomstenbelasting minus de persoonsgebonden aftrek) met een minimum van € 60. Het maximum is 10% van het drempelinkomen. Voor een periodieke gift geldt er geen drempelbedrag.