Bestuurder moet sober declareren

22 oktober 2015 | Door redactie

Verschillende ministeries roepen bestuurders van semipublieke organisaties op om sober en inzichtelijk te declareren. Dit staat in een brief, die na instemming van de ministerraad binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Er wordt niet gepleit voor meer regels, maar voor aanscherping van de bestaande gedragscodes.

Minister Bussemaker van Onderwijs, minister Schippers van Volksgezondheid en minister Blok van Wonen hebben in een brief aangegeven dat declaraties van bestuurders van semipublieke organisaties sober moeten zijn om buitensporige uitgaves te beperken. Volgens de ministers is het belangrijk dat declaraties ook eenduidig, doelmatig en transparant zijn. Zij willen echter geen (nieuwe) regels opleggen, want bestuurders zouden uit zichzelf aan deze normen moeten voldoen. Gedragscodes kunnen echter wel een rol spelen en het plan is om die aan te scherpen. 

Aanscherping governance codes per sector

Momenteel gelden er al gedragscodes binnen de verschillende sectoren (tool), maar volgens de ministers kunnen die nog worden aangescherpt, net als het toezicht hierop. De plannen binnen de zorg, het onderwijs en de woonsector zijn als volgt:

  • In de zorgbrede governancecode staan normen over de declaraties, maar die kunnen helderder geformuleerd worden. Daarnaast is het de bedoeling dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg scherper zal toezien op naleving van deze code.
  • In het onderwijs zal de Onderwijsinspectie er streng op toezien dat de declaratievoorschriften worden gevolgd. Verder zijn er gesprekken gaande om in het hele domein van OCW te werken volgens het principe ‘richtlijnen vooraf en verantwoording achteraf’, zoals in het hoger onderwijs nu al het geval is.
  • Ook bij woningcorporaties worden meer eisen gesteld aan de integriteit van bestuurders. De nieuwe Woningwet en de toets voor de (her)benoeming van bestuurders zijn daarin een eerste stap. Verder moet er een handreiking komen met daarin ook richtlijnen voor onkostenvergoedingen van bestuurders.