Corporate Governance Code herzien

24 februari 2016 | Door redactie

De Nederlandse Corporate Governance Code wordt waarschijnlijk herzien op een zevental punten. De Monitoring Commissie Corporate Governance (commissie) heeft hiertoe een voorstel gedaan. Belanghebbenden kunnen tot 6 april reageren op deze aanpassingen.

Uit het rapport van de commissie komt naar voren dat er op een zevental punten herzieningen worden voorgesteld. Beknopt gaat het hierbij om de volgende thema’s:

  • Grotere focus op lange termijn waarde creatie: recente misstanden bij ondernemingen waren te wijten aan de nadruk op het behalen van korte termijn winsten. Om dit te ondervangen wordt een nieuwe bepaling toegevoegd over strategie.
  • Versteviging van risicomanagement: de definitie van adequate risicobeheersing wordt verduidelijkt en de verantwoordelijken hiervoor binnen de onderneming worden benoemd. Daarnaast worden de fases van risicobeheersing benadrukt.
  • Ontwikkelingen in effectief bestuur en toezicht: er worden enkele wijzigingen aangebracht  met betrekking tot de rol van commissarissen (tool) binnen de ondernemingsstructuur. Zo zouden zij onder meer een vooraanstaande positie moeten hebben binnen de onderneming en moeten zij zich beter bewust worden van hun rol in een maatschappelijke context.
  • Cultuur gaat een nadrukkelijke rol spelen: zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen moeten een open werkcultuur stimuleren binnen de onderneming, waarbij ruimte is om elkaar aan te spreken.
  • Bepalingen over beloningen worden vereenvoudigd: de eerder geïntroduceerde uitgebreide voorschriften over beloningen worden teruggebracht tot de kern, zodat deze bepalingen helder en transparant zijn.
  • Relatie met de aandeelhouders: in verband met actuele ontwikkelingen omtrent aandeelhoudersrechten zijn nog geen wijzigingen aangebracht op dit punt. Wel zijn de huidige bepalingen ingedeeld per thema.
  • Eisen aan de kwaliteit van uitleg: als ondernemingen afwijken van de Code, moeten zij hierover uitleg geven. Dit zou moeten gebeuren met behulp van vastgestelde kaders.

Code ook relevant voor besloten vennootschappen

De Code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat best practice bepalingen en principes voor corporate governance binnen de onderneming en een verantwoording daarover richting de aandeelhouders. Ook besloten vennootschappen, die niet onder de reikwijdte van de Code vallen, kunnen er omwille van een professionele bedrijfsvoering en goede relaties met de aandeelhouders voor kiezen toch de bepalingen op te volgen. Voor de Code geldt een ‘pas toe of leg uit’ principe: als een onderneming bepalingen uit de code niet naleeft, moet hierover verantwoording worden afgelegd, bijvoorbeeld in het jaarverslag (tool). In de praktijk wordt de Code breed gedragen door Nederlandse ondernemingen.
Belanghebbenden kunnen tot 6 april 2016 reageren op het voorstel van de commissie door middel van het consultatiedocument.