Toets benoeming bestuurder woningcorporatie

16 oktober 2015 | Door redactie

Bestuursleden en toezichthouders van woningcorporaties worden voor hun benoeming en herbenoeming getoetst door de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties. Het gaat dan om een zogenoemde geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets. Benoemt u een bestuurder of toezichthouder zonder die toets, dan is die (her)benoeming onrechtmatig.

Sinds de inwerkingtreding van de herziene Woningwet op 1 juli 2015 heeft u als woningcorporatie te maken met de Autoriteit Woningcorporaties. Als u van plan bent een bestuurslid of toezichthouder te (her)benoemen, moet u dat eerst digitaal laten weten aan de Autoriteit. Daarbij moet u de volgende documenten meesturen: 

  • het CV van de te (her)benoemen persoon;
  • een profiel (tool) van de desbetreffende functie;
  • een toelichting op de gevolgde selectieprocedure (dit hoeft niet bij een herbenoeming). Deze is vrij uitgebreid, want het gaat om informatie over onder andere de plaatsingsdatum van de vacature, het aantal gehouden gesprekrondes en of er een assessment is geweest;
  • motivering van de beoogde (her)benoeming. U moet daarbij expliciet ingaan op alle competenties en antecedenten van de kandidaat. Hiervoor moet u ook het matrixformulier (pdf) gebruiken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
  • het door de kandidaat ingevulde betrouwbaarheidsformulier (pdf);
  • de Verklaring omtrent gedrag (VOG) van de kandidaat.

Het meldingsformulier (pdf) en de bovenstaande bijlagen kunt u uploaden via de speciale website

Oordeel binnen vier weken

Binnen vier weken zal de Autoriteit uitsluitsel geven over de (her)benoeming. Deze periode kan echter verlengd worden met nog eens vier weken. Dit mag slechts eenmaal. Tijdens het onderzoek zal de Autoriteit ook in gesprek gaan met de kandidaat en eventueel met genoemde referenten of antecedenten.