Tweede Kamer stemt in met regels bestuur en toezicht

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen moet voorzien in de behoefte aan heldere regels voor onder andere stichtingen en verenigingen. Recent is de Tweede Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel.

19 februari 2020 | Door redactie

In 2016 is dit wetsvoorstel ingediend omdat er verschillende incidenten waren bij stichtingen. Een wijziging van de wet moet zorgen voor meer duidelijkheid over de precieze taak en verantwoordelijkheden van bestuurders en interne toezichthouders. Daarnaast  moet de wet ook meer duidelijkheid geven de omvang van de aansprakelijkheid. Eind januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. Het is nu aan de Eerste Kamer om zich over dit voorstel te buigen.

Meer duidelijkheid stichting en vereniging

Met de komst van dit wetsvoorstel krijgen stichtingen en verenigingen meer duidelijkheid over:

  • de uitgangspunten die gelden voor bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak;
  • de regels bij een tegenstrijdig belang: voor bestuurders van stichtingen en verenigingen gaan dezelfde tegenstrijdig belangregels gelden als bij een nv en bv;
  • de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij een onbehoorlijke taakvervulling: dit geldt vooral stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn;
  • de uitbreiding van de beoordelingsvrijheid voor de rechter om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan op verzoek van het Openbaar Minister of een andere belanghebbende.

Amendementen bij het wetsvoorstel

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn er nog twee amendementen (voorstellen tot wijziging) ingediend en uiteindelijk aangenomen. Het gaat hierbij om het volgende:

  • meervoudig stemrecht: een bestuurder of commissaris mag niet meer stemmen hebben dan de andere bestuurders en commissarissen gezamenlijk hebben. Deze regels worden voor alle rechtsvormen gelijk. Heeft uw organisatie al zo’n meervoudig stemrecht in de statuten staan, dan geldt dat tot uiterlijk vijf jaar na invoering van deze wet of tot de eerstvolgende statutenwijziging;
  • belet en ontstentenis (afwezigheid van bestuurder): in de statuten van een stichting of vereniging moet staan hoe uw organisatie omgaat met belet of ontstentenis. Voor alle rechtsvormen gaan dezelfde regels gelden.