Thuiswerken na corona aanleiding actualiseren RI&E

De arboverplichtingen van de werkgever gelden ook voor de thuiswerkplek en dus moeten de risico’s van thuiswerken worden opgenomen in de RI&E. Een onderzoek van Inspectie SZW naar de belasting van thuiswerken in de bankensector laat zien welke risico’s er spelen.

7 september 2021 | Door redactie

Naar verwachting zullen veel organisaties hun medewerkers ook na de coronapandemie gedeeltelijk thuis laten werken. Hoe organisaties vorm gaan geven aan hybride werken – deels thuis en deels op locatie werken – is niet altijd even duidelijk, maar zeker is dat dit aanleiding is om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorend plan van aanpak te actualiseren. Om inzicht te krijgen in de risico’s die spelen bij thuiswerken, heeft Inspectie SZW verkennend onderzoek laten uitvoeren in de bankensector, waar bijna alle medewerkers na de eerste uitbraak van corona thuis gingen werken.  

Belastende aspecten thuiswerken

Het onderzoek 'Hybride werken vraagt om actualisering RI&E' spitst zich toe op de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals hoge werkdruk, en fysieke belasting, voornamelijk door beeldschermwerk. De onderzoekers keken hoe werkgevers hiermee omgingen en of zij voldoende aandacht hadden voor deze arborisico’s (in de vorm van beleid en maatregelen). Uit het onderzoek blijkt dat werknemers de volgende aspecten van thuiswerken als meest belastend hebben ervaren:

  • Afnemende sociale contacten 91%
  • Wegvallen duidelijke scheiding tussen werk en privé 85%
  • Continue online vergaderingen 76%

Daarnaast noemden ze zaken als minder beweging, een thuissituatie die het thuiswerken bemoeilijkte, grote hoeveelheid digitale informatie en geen goed ingerichte (of eigen) werkplek.

Hybride werken in de RI&E

Deze aspecten vergroten de kans op psychische klachten. Door het ontbreken van een ergonomisch ingerichte werkplek en veel en langdurig zitten, neemt het risico van fysieke overbelasting toe. Hoewel de verwachting is dat bij hybride werken, het risico op psychische belasting iets zal afnemen doordat werknemers weer vaker naar kantoor kunnen komen (toolbox) moet de werkgever beleid hebben om PSA te voorkomen. In het plan van aanpak bij de RI&E moeten maatregelen staan voor manier voor  het bevorderen van contact en sociale steun, een gezonde scheiding tussen werk en privé, afspraken over bereikbaarheid buiten werktijd en verantwoord beeldschermwerk.

Bijlagen bij dit bericht

Gezond thuiswerken deel 1
Verdiepingsartikel
Gezond thuiswerken deel 2
Verdiepingsartikel