Afspraak in plaats van transitievergoeding

27 mei 2015 | Door redactie

Bestaande afspraken in een arbeidsovereenkomst, sociaal plan of cao hebben mogelijk voorrang op de transitievergoeding die uw onderneming vanaf 1 juli moet betalen aan onvrijwillig vertrekkende werknemers. Doorslaggevend daarbij is of de afspraken voor 1 juli gemaakt én in werking getreden zijn.

U kon in het nieuwsartikel 'Nadere invulling WWZ per 1 juli bekend' al lezen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vier besluiten gepubliceerd heeft die verdere invulling geven aan de Wet werk en zekerheid (WWZ). Eén van die besluiten gaat over het overgangsrecht dat zal gelden voor de transitievergoeding. Als uw onderneming gebonden is aan een sociaal plan of cao of met werknemers individuele afspraken gemaakt heeft over vergoedingen en voorzieningen bij ontslag, hoeft u per 1 juli 2015 mogelijk geen transitievergoeding te bepalen aan werknemers die na minimaal twee jaar dienstverband op uw verzoek uit uw onderneming vertrekken. Het kabinet heeft namelijk een overgangsregeling opgesteld.

Afspraken gelden tot uiterlijk 1 juli 2016

Als in een cao of sociaal plan bepalingen staan over vergoedingen en voorzieningen bij ontslag, hebben deze voorrang op de transitievergoeding. U moet zich dan dus aan deze afspraken houden en hoeft geen transitievergoeding te betalen. Deze overgangsregeling is van kracht totdat de afspraken worden gewijzigd of expliciet verlengd en uiterlijk tot 1 juli 2016. Ook als de cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd, blijven tot 1 juli 2016 de afspraken uit de oude cao voorrang hebben op de transitievergoeding.

Bij individuele afspraken mag werknemer kiezen

Bij individuele afspraken met werknemers werkt het overgangsrecht anders: de werknemer mag vanaf 1 juli kiezen of hij gebruikmaakt van de afspraken die u vóór 1 juli met hem gemaakt heeft of dat hij liever transitievergoeding wil ontvangen. Hiervoor geldt de einddatum van 1 juli 2016 niet. De overgangsregeling is van toepassing zolang de werknemer rechten aan de eerder gemaakte afspraken kan ontlenen. 
Zowel voor afspraken in de cao of een sociaal plan als voor individuele afspraken is een voorwaarde dat de afspraken vóór 1 juli 2015 moeten zijn gemaakt en dat ze uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden. De afspraken kunnen dus niet met terugwerkende kracht gelden, wat in cao’s nog weleens voorkomt.