Concept voor kostenaftrek transitievergoeding

9 februari 2015 | Door redactie

Het kabinet heeft onlangs een ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State gestuurd waarin de regels staan voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding bij ontslag. Het gaat dan om transitie- en inzetbaarheidskosten.

In het bericht ‘Overgangsrecht transitievergoeding in de maak’ heeft u kunnen lezen dat het kabinet in een ontwerpbesluit voorstellen heeft gedaan om overgangsrecht in te voeren voor werkgevers of organisaties die al afspraken hebben gemaakt over een ontslagvergoeding of ontslagvoorziening. In een tweede ontwerpbesluit dat naar de Raad van State is gestuurd, staan de voorwaarden waaronder u als werkgever straks transitie- en inzetbaarheidskosten mag aftrekken van de verplichte transitievergoeding bij ontslag. De tekst van het ontwerpbesluit wordt overigens pas gepubliceerd zodra de Raad van State zijn advies heeft uitgebracht. 

Aftrekposten: transitiekosten en inzetbaarheidskosten

Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet-voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen of bekorten van de periode van werkloosheid. Denk aan kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject. Inzetbaarheidkosten houden verband met het bevorderen van de arbeidsmarktmobiliteit van uw personeel. Deze kosten moeten tijdens het dienstverband zijn gemaakt en zich richten op de algemene ontwikkeling of inzetbaarheid. De kosten van functiegerichte scholing vallen hier niet onder, omdat u op grond van de Wet werk en zekerheid al verplicht bent om te investeren in scholing die noodzakelijk is voor de functie.
Onder inzetbaarheidskosten vallen wel de kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).