De transitievergoeding bij ontslag berekenen

Het ‘Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’ dat onlangs is gepubliceerd, maakt duidelijk welke looncomponenten u als werkgever moet meenemen bij het berekenen van de transitievergoeding. Per 1 juli 2015 is een transitievergoeding verplicht als werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer uit dienst treden.

16 januari 2015 | Door redactie

In het ‘Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding’ (pdf) staat welke looncomponenten u moet optellen bij het maandsalaris om de transitievergoeding te kunnen berekenen:

  • 1/12 deel van de vakantiebijslag en de eventuele eindejaarsuitkering waar de werknemer binnen 12 maanden recht op zou hebben als de arbeidsovereenkomst was voortgezet;
  • 1/12 deel van de overeengekomen vaste looncomponenten die u verschuldigd bent geweest in de 12 maanden voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Hieronder vallen bijvoorbeeld overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen;
  • 1/36 deel van de overeengekomen variabele looncomponenten die u verschuldigd bent geweest in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Hieronder vallen bijvoorbeeld bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen. Bij een korter dienstverband berekent u dit bedrag naar rato. Is een werknemer bijvoorbeeld 24 maanden in dienst geweest, dan deelt u de variabele looncomponenten door 24.

Transitievergoeding hangt af van duur dienstverband

Over de eerste tien jaar die een werknemer in dienst was, bedraagt de transitievergoeding 1/6 deel van het maandsalaris per half jaar (dit is gelijk aan 1/3 deel van het maandsalaris per jaar). Is een werknemer meer dan tien jaar in dienst geweest, dan ontvangt hij voor de jaren na zijn tiende dienstjaar 1/4 deel van het maandsalaris per half jaar (dit is gelijk aan een half maandsalaris per jaar). De transitievergoeding is maximaal € 75.000. Heeft een werknemer een jaarsalaris dat hoger is dan € 75.000, dan ontvangt hij maximaal dat bedrag als transitievergoeding.