Meer duidelijkheid over de transitievergoeding

13 februari 2015 | Door redactie

Heeft u al afspraken gemaakt over een ontslagvergoeding of een ontslagvoorziening? In deze situatie doet u er verstandig aan om het ontwerpbesluit van het overgangsrecht over het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding bij ontslag te raadplegen. Het gaat dan om transitie- en inzetbaarheidskosten.

In het ontwerpbesluit heeft het kabinet voorstellen gedaan om overgangsrecht in te voeren. In een tweede ontwerpbesluit dat naar de Raad van State is gestuurd, staan de voorwaarden waaronder u als werkgever straks transitie- en inzetbaarheidskosten mag aftrekken van de verplichte transitievergoeding bij ontslag. De tekst van het ontwerpbesluit wordt overigens pas gepubliceerd zodra de Raad van State zijn advies heeft uitgebracht. 

Het moet gaan om kosten uit de periode van het dienstverband

Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet-voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen of bekorten van de periode van werkloosheid. Denk aan kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject. Inzetbaarheidkosten houden verband met het bevorderen van de arbeidsmarktmobiliteit van uw personeel. Deze kosten moeten tijdens het dienstverband zijn gemaakt en zich richten op de algemene ontwikkeling of inzetbaarheid. De kosten van functiegerichte scholing vallen hier niet onder, omdat u op grond van de Wet werk en zekerheid al verplicht bent om te investeren in scholing die noodzakelijk is voor de functie. Onder inzetbaarheidskosten vallen wel de kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Dringende vragen over de transitievergoeding?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de transitievergoeding, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!