Mogelijke kostenaftrek bij transitievergoeding

26 februari 2015 | Door redactie

In een ontwerpbesluit heeft het kabinet duidelijkheid gegeven over de kosten die u kunt aftrekken van de transitievergoeding bij ontslag en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Het ontwerpbesluit ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

Als u op of na 1 juli 2015 een werknemer ontslaat die minimaal twee jaar bij u in dienst is, bent u verplicht een transitievergoeding te betalen. Eerder kon u al lezen dat het kabinet in een ontwerpbesluit voorstellen heeft gedaan om een overgangsregeling in te voeren voor organisaties die al afspraken hebben gemaakt over een ontslagvergoeding of -voorziening. In een tweede ontwerpbesluit staan de voorwaarden waaronder u straks zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten kunt aftrekken van de transitievergoeding. Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet-voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen of bekorten van de periode van werkloosheid. Denk aan kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject. Inzetbaarheidskosten houden verband met het bevorderen van de inzetbaarheid van uw werknemers buiten uw organisatie. Alleen de inzetbaarheidskosten die u tot vijf jaar voor het eindigen van het dienstverband heeft gemaakt tellen mee. Functiegerichte scholing valt hier overigens niet onder, omdat u die kosten al moet maken vanwege de scholingsplicht en de werknemer de opgedane kennis dus al gebruikt binnen uw organisatie. 

Werknemer moet instemmen met kostenaftrek

U kunt de transitie- en inzetbaarheidskosten alleen aftrekken van de transitievergoeding als ze tijdens het dienstverband zijn gemaakt en zich richten op de algemene ontwikkeling of inzetbaarheid van de werknemer. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de werknemer vooraf heeft ingestemd dat u deze kosten maakt en in mindering zal brengen op zijn transitievergoeding. De instemming van de werknemer is echter niet nodig als het om kosten gaat die u maakt vanwege afspraken in de cao of voor een duale opleiding.
De tekst van het tweede ontwerpbesluit over de transitievergoeding wordt pas openbaar als de Raad van State zijn advies heeft uitgebracht.