Transitievergoeding niet beïnvloed door ziekte

Als een werknemer langdurig ziek is en na de loondoorbetalingsverplichting wordt ontslagen, moet de transitievergoeding worden berekend op basis van het oorspronkelijke brutomaandsalaris. Ook als de werknemer tijdens zijn tweede ziektejaar nog maar 70% van zijn salaris ontving.

24 mei 2017 | Door redactie

De regels die gelden bij het ontslaan van een langdurig zieke werknemer luisteren nauw. Op grond van artikel 2 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding wordt onder het loon voor de transitievergoeding verstaan:

Het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand, of, indien geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen, het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

De werkgever moet bij de berekening van de transitievergoeding na twee jaar ziekte uitgaan van het basis brutomaandsalaris dat de werknemer oorspronkelijk ontving. Dit moet worden vermeerderd met ander loon en vakantiebijslag (zie artikel 3 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding), zoals:

  • ploegentoeslagen;
  • overwerkvergoedingen;
  • bonussen;
  • winstuitkeringen;
  • (variabele) eindejaarsuitkeringen.

Transitievergoeding op basis van 100% bruto maandsalaris

Ziekte heeft geen invloed op de hoogte van de transitievergoeding, omdat de vergoeding niet wordt berekend op wat er feitelijk maandelijks aan salaris wordt uitbetaald. De transitievergoeding wordt berekend op basis van het 100% brutomaandsalaris, vermeerderd met de bovengenoemde variabele componenten.

Transitievergoeding-tools

Met de tool Transitievergoeding berekenen rekent u eenvoudig uit hoeveel de werkgever aan transitievergoeding moet meegeven aan een werknemer. Kijk ook eens naar de infographic Mogelijkheden transitievergoeding na twee jaar ziekte, zodat u alle opties die de werkgever heeft zorgvuldig afweegt.

In deze editie van 'Adviseur over' staat een vraag uit de adviesdesk centraal, waarvan het antwoord is beoordeeld met vijf van de vijf sterren. Heeft u een vraag over hetzelfde onderwerp, dan kunt u die stellen aan de adviseur hieronder.

Kim Diepstraten - Geelkerken Linskens Advocaten N.V.