Vragen over: compensatie van transitievergoeding

14 augustus 2018 | Door redactie

Werkgevers die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaan, moeten aan zo’n werknemer een (transitie)vergoeding betalen. De Eerste Kamer stemde onlangs in met een wet waardoor werkgevers een compensatie krijgen voor deze vergoeding.

Werkgevers kunnen de compensatie straks aanvragen bij UWV. Bij de aanvraag moeten zij bepaalde gegevens aanleveren. UWV heeft aangegeven dat de aanvraag op zijn vroegst per 1 april 2020 mogelijk is. Wat de precieze ingangsdatum van de nieuwe wet is, staat echter nog niet met zekerheid vast. Wel is duidelijk dat werkgevers de compensatie ook met terugwerkende kracht kunnen ontvangen voor (transitie)vergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 hebben betaald. Het is voor werkgevers daarom belangrijk om de documenten van een zieke werknemer die zij ontslaan of hebben ontslagen goed te bewaren.

Wat als de werkgever niet meer over alle gegevens beschikt?

Voor aanvragen die met terugwerkende kracht worden ingediend, zal UWV in haar administratie nazoeken of de werkgever een beschikking heeft gekregen voor de aanvraag van een WIA-uitkering of –  als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd – een Ziektewetuitkering. Hieruit blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als UWV niet over deze informatie beschikt, moet de werkgever een verklaring afleggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Hierbij moet hij de aanvangsdatum van de ziekte en de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld vermelden.

Krijgt werkgever ook compensatie voor slapend dienstverband?

Een werkgever krijgt geen compensatie voor het deel van de transitievergoeding dat de werknemer heeft opgebouwd na de tweejaardurende loondoorbetalingsplicht. Heeft een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte in dienst gehouden en wil hij hem uiteindelijk toch ontslaan, dan kan de transitievergoeding behoorlijk zijn opgelopen. De werkgever krijgt dan alleen compensatie voor de transitievergoeding die de werknemer tot aan het einde van de loondoorbetalingsplicht heeft opgebouwd.

Geldt de compensatie ook bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Hoewel de werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden geen transitievergoeding verschuldigd is, krijgt hij wel compensatie als hij na twee jaar ziekte een beëindigingsovereenkomst met de werknemer sluit en daarbij een vergoeding toekent. De wetgever heeft dit gedaan om te voorkomen dat werkgevers alleen voor het verkrijgen van de compensatie de ontslagroute via UWV of de kantonrechter bewandelen. Daarnaast krijgen werknemers in de praktijk vaak ook een ontslagvergoeding als zij met hun werkgever een beëindigingsovereenkomst afspreken. 
Voorwaarde voor de compensatie is wel dat de werknemer twee jaar ziek is geweest. Een werkgever die voortijdig een beëindigingsovereenkomst (tool) met de werknemer sluit – bijvoorbeeld vanwege een geslaagd tweede spoortraject – en hierbij een vergoeding afspreekt, krijgt dus geen compensatie. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst zijn beëindigd vanwege ziekte en niet vanwege een andere reden.