Heeft een volledig arbeidsongeschikte werknemer recht op transitievergoeding?

24 juli 2019

We willen het contract opzeggen van een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer. Heeft hij recht op de transitievergoeding?

Basisregel is dat iedere werknemer die 2 jaar of langer in dienst is geweest en van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (of niet wordt verlengd) op initiatief van de werkgever, recht heeft op een transitievergoeding. Als het dienstverband van uw werknemer minimaal 2 jaar geduurd heeft, zal hij dus waarschijnlijk recht hebben op de transitievergoeding. Slechts in uitzonderingssituaties zal hij dit recht niet hebben, bijvoorbeeld als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt.

Compensatie transitievergoeding

Vreemd is uw vraag niet, want uw werknemer kan de transitievergoeding niet gebruiken voor één van de twee doelen van de transitievergoeding: het bevorderen van de transitie van werk naar werk, ofwel het vinden van een nieuwe baan. De werknemer zal gezien zijn situatie thuis komen te zitten. Evengoed is het tweede doel van de transitievergoeding voor hem wel te behalen: het bieden van een financiële compensatie voor het verlies van zijn baan. Bij de invoering van de transitievergoeding werd dan ook bepaald dat werknemers ook bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht hebben op de transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u die transitievergoeding wel met terugwerkende kracht gecompenseerd krijgen door UWV. Bewaar hiervoor relevante documenten, waaronder gegevens waaruit blijkt dat het contract is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De arbeidsovereenkomst beëindigen kan via UWV na een periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid (die tweejaarstermijn geldt ook voor een werknemer met vervroegde WIA-uitkering) of via ontslag met wederzijds goedvinden (kan op ieder moment plaatsvinden als de werknemer bereid is om mee te werken). In dit laatste geval heeft de werknemer geen recht op de wettelijke transitievergoeding. Het betalen van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding zal echter onontkoombaar zijn, omdat de werknemer ander geen reden heeft om mee te werken aan een beëindiging..