Mag ik de kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

7 juli 2020

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen?

Heeft de werknemer tijdens het dienstverband gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden uit de bedrijfs- en vaardigheidstrainingen, dan mag u deze kosten niet in mindering brengen op de transitievergoeding. Kosten van bijvoorbeeld outplacement, scholing of een langere opzegtermijn kunnen vaak wel worden afgetrokken van de transitievergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten kunnen op de volgende voorwaarden op de transitievergoeding worden ingehouden;

 • De werkgever heeft de kosten gespecificeerd en de werknemer hierover vooraf geïnformeerd.
 • De werknemer stemt vooraf schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding, als geen regeling in de cao staat.
 • De kosten zijn gemaakt door de werkgever zelf.
 • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van de werknemer.
 • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht, tenzij de werknemer en werkgever een langere opzegtermijn afspreken en uw werknemer in deze periode is vrijgesteld van werk.
 • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
 • De kosten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend
 • De kosten kunnen niet elders door de werkgever worden gedeclareerd.
 • De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald, via bijvoorbeeld een studiekostenbeding.

Aanvullende voorwaarden Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, als de kosten;

 • zijn gemaakt voor activiteiten ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever. Tenzij de verworven kennis en vaardigheden zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen zijn gemaakt in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 • per 1 juli 2020 kan de werkgever ook kosten gericht op een bredere inzetbaarheid van de werknemer binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld met het oog op een andere functie, op de transitievergoeding in mindering brengen.

Aanvullende voorwaarden transitiekosten

Transitiekosten in verband met een langere dan de wettelijke opzegtermijn, kunnen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding, als de werknemer gedurende deze termijn is vrijgesteld van het verrichten van arbeid.