Hoge Raad oordeelt over uitzendbeding bij ziekte

17 maart 2023 | Door redactie

De cao voor uitzendkrachten regelt dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch eindigt als een uitzendkracht zich ziek meldt. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat een dergelijke overeenkomst nog wel kan eindigen bij ziekte, maar alleen op verzoek van de inlener.

De zaak bij de Hoge Raad draaide om een uitzendkracht die zich ziek had gemeld na een arbeidsongeval bij de inlener waar hij werkte. Door de ziekmelding eindigde automatisch de uitzendovereenkomst, zoals was vastgelegd in de bepaling over het uitzendbeding in de cao. Daar was de werknemer het niet mee eens. Bij Rechtbank Den Haag vorderde hij loondoorbetaling van het uitzendbureau, maar kreeg hij nul op het rekest. In hoger beroep oordeelde Gerechtshof Den Haag echter dat de cao-bepaling in strijd was met het wettelijke ontslagverbod tijdens ziekte en dat de uitzendkracht daarom recht had op loondoorbetaling.

Beëindiging alleen op verzoek van inlenende werkgever

Het uitzendbureau ging tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatie bij de Hoge Raad. Nadat advocaat-generaal De Bock de Hoge Raad had geadviseerd het cassatieberoep te verwerpen, trok het uitzendbureau het beroep in. Maar de Hoge Raad besloot om toch duidelijkheid te geven over de rechtsgeldigheid van het uitzendbeding bij ziekte. De Hoge Raad oordeelde dat het uitzendbeding niet in strijd was met het opzegverbod tijdens ziekte. Dat het uitzendbeding het in de eerste 26 weken – bij cao te verlengen tot maximaal 78 weken – mogelijk maakt de uitzendovereenkomst op verzoek van de inlener te beëindigen, ook bij ziekte, is bewust zo in de wet geregeld. Daarnaast bepaalt het uitzendbeding dat de uitzendovereenkomst bij ziekte ‘van rechtswege’ eindigt; er is geen sprake van opzegging. De Hoge Raad concludeerde wel dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding alleen mag eindigen bij ziekte als de inlenende werkgever hier concreet om verzoekt. Een automatische contractbeëindiging na de ziekmelding is niet de bedoeling.

Cao-bepaling over uitzendbeding wijzigt toch per 1 juli 2023

Overigens liepen de sociale partners al voor de muziek uit: per 1 juli 2023 wijzigt de cao voor uitzendkrachten en eindigt een contract met uitzendbeding niet meer van rechtswege als de uitzendkracht zich ziek meldt, maar op de afgesproken einddatum.
Hoge Raad, 17 maart 2023, ECLI (verkort): 426