Vanaf 2025 certificeringsplicht uitzendbureaus

8 juli 2022 | Door redactie

Om misstanden in de uitzendbranche tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel inrichten voor uitzendbureaus. Dat meldt minister Van Gennip van SZW in een brief aan de Tweede Kamer.

Het certificeringsstelsel heeft twee hoofddoelen. Allereerst wil het kabinet de positie van uitzendkrachten beter beschermen. Vooral arbeidsmigranten hebben te maken met misstanden op het gebied van onderbetaling, huisvesting en gezond en veilig werken. Uit de ‘Monitor arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling 2020-2021’ (pdf) van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) blijkt dat 98% van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling arbeidsmigrant is. Ten tweede moet certificering leiden tot het van de markt weren van malafide uitleners, waardoor er een gelijker speelveld ontstaat. Kwaadwillende partijen dreigen nu – omdat zij door uitbuiting van arbeidskrachten lagere prijzen kunnen hanteren – bureaus die zich wel aan de regels houden, uit de markt te drukken.

Ook inleners krijgen meer verantwoordelijkheid

Uitleners mogen straks alleen nog arbeidskrachten ter beschikking stellen als zij gecertificeerd zijn. Ook krijgen inleners meer verantwoordelijkheid in de strijd tegen wanpraktijken: organisaties mogen alleen nog inlenen van gecertificeerde bureaus.
De certificeringsplicht gaat gelden voor alle organisaties die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen als bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Organisaties die aan contracting (artikel) doen, zullen niet onder de certificeringsplicht vallen.

Juiste loon betalen om in aanmerking te komen voor certificaat

Om in aanmerking te komen voor een certificaat, moet een uitlener aantonen dat hij zich aan de regels houdt. Bovendien worden bureaus periodiek gecontroleerd door private inspectie-instellingen op onder meer betaling van het juiste loon en een correcte belastingaangifte. Ook moeten zij een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Houdt een bureau zich niet meer aan de regels, dan verliest het zijn certificaat en mag het niet meer op de arbeidsmarkt opereren. Er wordt structureel €10,5 miljoen uitgetrokken voor toezicht op de naleving, uitgevoerd door de NLA.
Naar verwachting zal de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden. Komende zomer wordt het wetsvoorstel voor verplichte certificering ter internetconsultatie aangeboden en vinden er uitvoerings- en handhavingstoetsen plaats.

Certificeringsplicht onderdeel van hervorming arbeidsmarkt

Verplichte certificering van uitzendbureaus is één van de plannen uit de koker van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om de problematiek in de uitzendsector aan te pakken. Het kabinet sprak in het Coalitieakkoord 2021-2025 al uit de aanbevelingen van het Aanjaagteam uit te voeren. Ook is een verplichte certificering een belangrijk thema in de plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt, die het kabinet onlangs aankondigde.