VERDIEPINGSARTIKEL

Controles voor samenwerking met uitzendbureau

Als u personeel nodig heeft, kunt u altijd terecht bij een uitzendonderneming. De uitzender ontzorgt en u betaalt voor de uren die de uitzendkracht bij u werkt. Het is wel belangrijk te weten waar u op moet letten bij inlening, want de overheid kan boetes aan u opleggen en uitzendkrachten kunnen aanspraak maken op misgelopen rechten. Ook bij inlening geldt dat als een aanbod te mooi is om waar te zijn, het dat ook is. Voor goed personeel moet u nu eenmaal een goede prijs betalen.


9 november 2020 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Laura Spangenberg, beleidsadviseur cao, kwaliteit en internationale zaken bij ABU, e-mail: spangenberg@abu.nl, www.abu.nl


Voor het starten met een uitzendonderneming in Nederland gelden geen specifieke vereisten. De ondernemer heeft geen vergunningsplicht of startkwalificatie nodig. Iedereen kan dus uitzenden, maar uitzenden is een ingewikkeld vak. Er gelden heel veel regels, die zijn opgesteld door de overheid in de wet- en regelgeving én door sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) in cao’s.

WAADI-registratie

Alle organisaties die in Nederland werken als uitzendonderneming, moeten geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Dit is verplicht gesteld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). De registratie is op twee manieren mogelijk.

De Kamer van Koophandel geeft bij inschrijving een SBI-code aan de onderneming. Het gaat om ondernemingen met de SBI-code 78201, 78202, 78203 of 7830. Als een onderneming één van deze vier codes heeft, is de inschrijving goed.

Er zijn ook werkgevers die niet bedrijfsmatig arbeidskrachten uitzenden. Deze bedrijven moeten dan een zogenoemde WAADI-registratie hebben. Dit is een aantekening. Op kvk.nl/waadi kunt u dit controleren. Uitzenders uit het buitenland moeten ook een aantekening in de Nederlandse Kamer van Koophandel hebben.

Als inlener bent u verplicht de WAADI-registratie te controleren. Als u dit niet doet, kan uw organisatie een boete krijgen. De uitzendonderneming zelf krijgt ook een boete als zij niet is geregistreerd. De boete ligt tussen de € 8.000 en € 32.000. Bij een tweede overtreding wordt het bedrag verdubbeld en bij een derde fout zelfs verdriedubbeld. U moet dit dus goed controleren en vastleggen.

Veel uitzendbureaus

Hoeveel uitzendondernemingen er in Nederland zijn, is niet precies bekend. De genoemde aantallen verschillen enorm. Zo noemt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 22.000 uitzendondernemingen in het jaarverslag 2019, terwijl de Kamer van Koophandel uitgaat van 7.000 uitzenders.

Gelijke beloning

Een uitzendkracht heeft in ieder geval recht op het wettelijk minimumloon.

Daarnaast geldt op grond van de WAADI dat de uitzendkracht recht heeft op dezelfde beloning als een vaste werknemer die dezelfde functie uitvoert. In de CAO voor Uitzendkrachten is dit principe van gelijke beloning nader uitgewerkt. Deze cao wordt doorgaans algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en geldt dan in de regel voor álle uitzendondernemingen.

In de CAO voor Uitzendkrachten is omschreven dat de uitzendkracht recht heeft op arbeidsvoorwaarden die ook voor uw eigen werknemer gelden, zoals het bruto(uur)loon, de adv/atv, toeslagen voor overwerk, onregelmatige uren en fysiek belastende omstandigheden, initiële en periodieke loonsverhogingen en kostenvergoedingen.

Aansprakelijk voor misgelopen loon

Om de juiste arbeidsvoorwaarden te kunnen toekennen, is het belangrijk dat de uitlener op de hoogte is van de arbeidsvoorwaarden in uw organisatie. In de WAADI is daarom voor de inlener de verplichting opgenomen voor de aanvang van de terbeschikkingstelling informatie over de arbeidsvoorwaarden door te geven aan de uitzender.

De uitzendkracht kan soms niet alleen zijn uitzendwerkgever maar ook u als inlener aansprakelijk stellen voor misgelopen loon.

Zorg dat u met een professioneel uitzendbureau samenwerkt, dat u vastlegt wat u doorgeeft aan de uitzender én dat de uitzender de garantie geeft dat de uitzendkracht deze beloning daadwerkelijk ontvangt. Als u hieraan voldoet, wordt u niet snel aansprakelijk geacht voor niet betaald loon.

G-rekening helpt inlenersaansprakelijkheid te voorkomen

Als de uitzender de belastingen, premies en de BTW niet aan de Belastingdienst afdraagt, kan de fiscus de niet afgedragen bedragen bij u als inlener verhalen. U heeft deze bedragen al betaald en moet ze dan nogmaals voldoen.

 

Betaalt u een deel van de factuur op een g-rekening (geblokkeerde bankrekening) van de uitzender, dan bent u onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid over het gestorte bedrag.

 

Als u met een SNA-gecertificeerde uitzender werkt en aanvullende administratieve plichten naleeft, bent u zelfs volledig gevrijwaard. Een g-rekening is te herkennen aan de nummers van het bankrekeningnummer. Het nummer 99 vormt het tiende en elfde karakter in de IBAN-code.

Identiteitsbewijs controleren

De uitzendkracht is in dienst van de uitlener, maar ook de inlener moet de identiteit controleren om vast te stellen wie er aan het werk is. U moet ook controleren of de uitzendkracht in Nederland mag werken. Uitzendkrachten mogen zonder vergunning in Nederland werken met:

  • de Nederlandse nationaliteit;
  • de nationaliteit van een ander land uit de Europese Economische Ruimte (een land van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland); of
  • de Zwitserse nationaliteit.

De uitzendkracht moet altijd een origineel identiteitsbewijs (geen kopie of rijbewijs) kunnen laten zien.

U mag geen kopie van het document maken voor een uitzendkracht uit één van de hiervoor genoemde landen. Wel neemt u gegevens van het document over, waaronder gegevens over het bewijs zelf, NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en nationaliteit. Daarnaast slaat u ook de NAW-gegevens van de uitlener en een specificatie van de gewerkte uren op.

Als de uitzendkracht niet uit de EER komt, moet uit het paspoort blijken dat hij hier mag werken. De uitlener moet dan wél een kopie van het identiteitsbewijs aan u verstrekken.

De kopie moet u voor vijf jaar in uw administratie bewaren, anders kunt u een boete krijgen. Als u met uitzendkrachten werkt die niet in Nederland mogen werken, riskeert u een boete van € 8.000 per uitzendkracht.

Werken met A1-verklaring

Uitzendkrachten die worden uitgezonden door een buitenlandse organisatie, kunnen werken op een A1-verklaring. Dit houdt in dat sociale premies in het land van herkomst worden afgedragen. De buitenlandse uitzender heeft een notificatieplicht en u moet controleren of hij dit naleeft. Zie postedworkers.nl.

Zorg voor een gezonde en veilige werkplek

De uitzendkracht werkt bij u. U moet er samen met de uitzender voor zorgen dat hij een gezonde en veilige werkplek heeft. Krijgt de uitzendkracht een ongeluk op de werkplek, dan bent u net als de uitzender aansprakelijk.

Samen met de uitzendonderneming kunt u een inventarisatie van de arbeidsrisico’s maken, de juiste maatregelen nemen en de uitzendkracht wijzen op de veiligheidsregels. Als inlener bent u er ook voor verantwoordelijk dat de uitzendkracht niet meer uren werkt dan de Arbeidstijdenwet toestaat. Het is dan ook heel belangrijk om een goede urenregistratie bij te houden.

Betrouwbare uitzendbureaus

Hoe weet u nu dat u werkt met een goed uitzendbureau? Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de zelfregulering in de sector, worden regelmatig gecontroleerd.

In 2019 waren er zo’n 3.500 uitzendondernemingen aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze zijn te vinden op normeringarbeid.nl. De ondernemingen worden twee keer per jaar gecontroleerd op alle wet- en regelgeving die in dit artikel zijn beschreven.

Veel uitzendondernemingen zijn bovendien lid van de branchevereniging ABU (abu.nl) of NBBU (nbbu.nl). De leden van de ABU en NBBU zijn verplicht aangesloten bij de SNA en worden op extra elementen getoetst, zoals de cao. Op de websites van deze brancheverenigingen kunt u precies zien wie lid zijn en waar de leden allemaal op worden getoetst.

Inspecteur SZW

Tot slot: Inspectie SZW heeft een helder overzicht gemaakt om vast te kunnen stellen of u met een goede uitzendonderneming samenwerkt. Dit kunt u vinden op inspectie-checklist.nl/uitzendbureaus. Zo speelt u zelf de inspecteur!

Aandacht voor huisvesting

Er is een groot tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten, mede door de coronaregels. Gemeenten controleren hier nauwelijks op. In de uitzend-cao is een norm opgenomen waar de huisvesting aan moet voldoen. De Stichting Normering Flexwonen (SNF) controleert dit.

 

Volgens de uitzend-cao zijn uitzendkrachten nooit verplicht in de huisvesting van de uitzender te verblijven. Bij SNF-gecertificeerde huisvesting weet u in ieder geval dat het op bepaalde punten is gecheckt. Alle uitzendbureaus die onder de cao voor uitzendkrachten vallen en die huisvesting aanbieden, moeten SNF-gecertificeerd zijn.