Welke verschillen kennen de cao's van de ABU en NBBU na de harmonisering?

7 januari 2020

De cao's voor uitzendkrachten van de ABU en de NBBU zijn geharmoniseerd. De inhoud van de cao's is nagenoeg hetzelfde. Maar 'nagenoeg' is niet helemaal. Welke verschillen zijn er nog tussen de 2 cao's voor uitzendkrachten?

Benaming fases van uitzending

In de cao van de ABU heten de fases van uitzending A, B en C. In de cao van de NBBU zijn de fases aangeduid met 1-2, 3 en 4. Inhoudelijk zijn de fases wel hetzelfde.

Werkingssfeer

De werkingssfeer van de cao's is (gedeeltelijk) anders. Artikel 1 lid 5 van de cao van de ABU is hetzelfde als artikel 1 lid 2 van de cao van de NBBU. In die leden is de werkingssfeer van de cao voor uitzendkrachten geregeld, in die gevallen dat de inlener een werkgever is onder de cao Bouw & Infra. 

De cao van de NBBU is alleen van toepassing voor werkgevers die zijn aangesloten bij NBBU. De cao van de ABU is van toepassing op alle andere uitzendovereenkomsten, tenzij de uitzendonderneming onder een andere bedrijfstak-cao valt. Als uitzondering op de hoofdregel geldt dat de cao van de ABU toch van toepassing is als:

  • de uitzendonderneming uitsluitend arbeidskrachten ter beschikking stelt op basis van uitzendovereenkomsten conform 7:690 BW, en;
  • de uitzendkrachten voor ten minste 25% van de loonsom (of van de relevante in de andere cao genoemde kwantitatieve criteria) betrokken zijn bij werkzaamheden in een andere tak van het bedrijf, dan in de werkingssfeer van de andere cao omschreven, en;
  • de werkgever voor ten minste 15% van het premieplichtige loon uitzendt, op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.

Uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst (WagwEU)

De cao van de ABU heeft 1 artikel meer dan de cao van de NBBU. De ABU heeft in dit artikel de positie van de uitzendkracht met een buitenlandse arbeidsovereenkomst geregeld. Als aanvulling op dit artikel is ook een extra bijlage bij de cao van de ABU opgenomen (bijlage VI).

Reglement dispensatie cao voor uitzendkrachten

In de cao van de ABU staat in bijlage VII het Reglement dispensatie cao voor uitzendkrachten. Dit reglement is niet in de bijlagen van de cao van de NBBU opgenomen, maar is wel van toepassing.