Verdiepingsartikelen

Bij overdracht onderneming geen BTW verschuldigd

Aangifte BTW | 5 minuten | 30-12-2019

In de BTW geldt de hoofdregel dat alle leveringen van goederen en het verrichten van diensten belast zijn met BTW. Op deze hoofdregel bestaa...

Wel of niet BTW verschuldigd over subsidie?

Aangifte BTW | 4 minuten | 08-11-2019

Op de vraag of u over een ontvangen subsidie BTW verschuldigd bent, is niet eenvoudig een antwoord te geven. Een gevoel dat iedereen heeft,...

Administratieplicht in de BTW

Aangifte BTW | 5 minuten | 04-10-2019

Wellicht de meest belangrijke verplichting voor een BTW-ondernemer is dat hij een juiste administratie voert en juist en tijdig aangifte doe...

Uitzonderingen op hoofdregels van plaats van dienst

Aangifte BTW | 5 minuten | 16-09-2019

Voor het vaststellen van de plaats van dienst zijn er twee simpele hoofdregels. Een hoofdregel voor diensten die u verricht aan andere BTW-o...

BTW en de verleggingsregeling

Aangifte BTW | 5 minuten | 06-09-2019

Een ondernemer die een prestatie verricht door een goed te leveren of een dienst te verrichten, is daarover BTW verschuldigd. In sommige gev...

Gevolgen van het verruimen van de sportvrijstelling voor de BTW

Aangifte BTW | 5 minuten | 31-07-2019

Is uw organisatie actief in de sport, dan kunnen de wijzigingen in de BTW u niet zijn ontgaan. Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling ve...

Hoe bepaalt u de juiste aftrek van BTW?

Aangifte BTW | 6 minuten | 02-05-2019

U kunt als ondernemer de aan u in rekening gebrachte BTW alleen in aftrek brengen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wat zijn deze voor...

De nieuwe omzetgerelateerde vrijstellingsregeling in de BTW

Aangifte BTW | 4 minuten | 03-04-2019

In het wetsvoorstel Wet modernisering kleineondernemersregeling (KOR) uit het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld om de KOR flink aan te pa...

BTW bij verkoop onroerende zaak

Aangifte BTW | 5 minuten | 31-03-2019

De verkoop van een onroerende zaak is, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, al dan niet belast met BTW. Hoewel BTW bij de verkoop va...

BTW-regels voor vouchers

Aangifte BTW | 5 minuten | 15-02-2019

Per 2019 gelden voor ondernemingen die vouchers verkopen gewijzigde BTW-regels. Vanaf dat moment wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers v...