OR heeft invloed op criteria regeling werkoverleg

11 februari 2022 | Door redactie

Goed georganiseerd werkoverleg kan de onderlinge samenwerking, de productie en de tevredenheid vergroten. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad (OR) de taak en mogelijkheden om de frequentie en kwaliteit van het werkoverleg te beïnvloeden.

De OR kan de frequentie en kwaliteit van het werkoverleg beïnvloeden (artikel). Zo heeft de OR instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van het werkoverleg (artikel 27, lid 1i WOR). Bovendien heeft de OR de plicht om naar vermogen het werkoverleg te bevorderen (artikel 28, lid 2 WOR). Ook kan de OR bij de bestuurder een initiatiefvoorstel indienen om de regeling voor het werkoverleg te verbeteren (initiatiefrechtartikel 23, lid 3 WOR).

OR heeft belang bij goede regeling voor het werkoverleg

Bij een goed georganiseerd werkoverleg hebben de werknemers invloed op de agenda, worden ze geïnformeerd en geraadpleegd en kunnen ze discussie voeren over de agendapunten waarmee ze invloed hebben op de te nemen besluiten. Werknemers zijn bij een werkoverleg dus actief betrokken en met elkaar in overleg over het werk dat zij uitvoeren. Een werkoverleg kan daarmee dus de tevredenheid onder werknemers vergroten, wat doorgaans leidt tot een lager personeelsverloop. Ook kan het draagvlak creëren voor de besluiten. Dat vergroot de kans op slagen. De OR heeft dus alle belang bij een goede regeling voor het werkoverleg.

Criteria voor een goede regeling voor het werkoverleg

Om tot een goede regeling voor het werkoverleg te komen, is het slim om te bepalen aan welke criteria de regeling moet voldoen, zoals:

  • Het werkoverleg is geen vrijblijvende aangelegenheid. Werknemers moeten dus deelnemen en leidinggevenden moeten het organiseren of faciliteren.
  • Het overleg wordt tijdig ingepland en op verschillende dagen. Dit is vooral bij organisaties waarin de werknemers volgens een rooster werken van belang. De variatie in dagen voorkomt dat steeds dezelfde werknemers verplicht een roostervrije dag moeten inleveren om deel te kunnen nemen aan het overleg.
  • De regeling bevat heldere afspraken over het verplicht aanwezig zijn bij het overleg, inclusief de afspraken voor de manier waarop de organisatie omgaat met eventuele gebroken diensten en werknemers die daardoor twee keer per dag van en naar hun werk moeten reizen.
  • De regeling bevat of verwijst naar afspraken over de vergoeding van de extra (reis)tijd en reiskosten.
  • De planning van het werkoverleg mag niet leiden tot conflicten in het kader van de naleving van de Arbeids­tijdenwet, bijvoorbeeld omdat er te weinig rust tussen de werkuren mogelijk is.
  • De regeling bevat afspraken over het vaststellen van de agenda (tool), het verloop van het overleg en de verslaglegging ervan.
  • De regeling bevat de criteria voor overleg in fysieke, volledig digitale of hybride vorm en het besluit over de vorm waarin het overleg standaard plaatsvindt.