Het verschil: calamiteitenregeling en calamiteitenverlof

14 augustus 2017 | Door redactie

De wet heeft speciale regels voor werknemers die met een calamiteit te maken krijgen. De Wet arbeid en zorg kent het calamiteitenverlof. Dit moet niet verward worden met de calamiteitenregeling die samenhangt met de Werkloosheidswet.

Een werknemer heeft op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) recht op calamiteitenverlof bij gebeurtenissen in zijn privéleven die onmiddellijke onderbreking van het werk van hem vereisen. U kunt hierbij denken aan een ouder die een hartaanval krijgt, een ziek kind dat uit school gehaald moet worden of een acute lekkage in huis. De werkgever betaalt het loon van de werknemer tijdens deze calamiteit door, tenzij er in de cao of het personeelsreglement andere afspraken zijn gemaakt.

Extreme situaties die hele organisatie treffen

Er zijn ook calamiteiten die niet één werknemer treffen, maar de hele organisatie. Bijvoorbeeld een aanhoudende periode van strenge vorst in de bouw, de vuurwerkramp of een uitbraak van vogelgriep. Het gaat steeds om extreme situaties die verder gaan dan het normale bedrijfsrisico en vaak geruime tijd duren. 
Het is dan niet van de werkgever te verlangen dat hij het loon van al zijn werknemers gedurende de hele periode doorbetaalt. Op dit moment heeft de overheid hier twee aparte regelingen voor; de WW-regeling Onwerkbaar weer en de werktijdverkorting bij buitengewone omstandigheden. In beide gevallen neemt UWV de loondoorbetaling (gedeeltelijk) over in de vorm van een WW-uitkering.

Plannen om twee regelingen samen te voegen

Het is al jaren de bedoeling om deze twee regelingen samen te voegen tot de zogeheten calamiteitenregeling. De inwerkingtreding van de calamiteitenregeling is al talloze malen uitgesteld. Het is de vraag of hij er ooit echt komt.

CALAMITEITENVERLOF = (betaalde) onderbreking van het werk door een acute gebeurtenis in het privéleven van de werknemer

CALAMITEITENREGELING = toekomstige regeling die een (tijdelijke) WW-uitkering voor werknemers regelt als de continuïteit van de organisatie door gevaren van buitenaf wordt bedreigd