Meer aandacht voor zorgtaken

5 juli 2013 | Door redactie

Werknemers moeten werk en zorgtaken beter met elkaar kunnen combineren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de werknemer, maar de overheid gaat wel randvoorwaarden scheppen om dit mogelijk te maken. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor werknemers met jonge kinderen of werknemers die mantelzorg geven, kan het soms lastig zijn om deze taken in te passen bij hun werk. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Asscher aan dat het aantal vrouwen met jonge kinderen dat een baan heeft is sinds 2005 behoorlijk is gestegen, van 60,4% naar 70,4% in het eerste kwartaal van 2013. Ook blijven steeds meer vrouwen evenveel uren werken na de geboorte van hun eerste kind. In het afgelopen jaar is het aantal werkende vrouwen echter weer gedaald. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de economische situatie en de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat deze mensen aan het werk blijven, onder meer om de gevolgen van de toenemende vergrijzing op te vangen.

Arbeid-en-zorgtop met vakbonden en werkgevers

Het kabinet heeft als beleidsdoel dan ook gesteld om te faciliteren dat werknemers werk en zorgtaken kunnen combineren, zonder dat zij automatisch minder uren moeten werken. Om de mogelijkheden te bespreken wil minister Asscher een ‘arbeid-en-zorgtop’ organiseren met de vakbonden en werkgeversorganisaties. Hierin zal onder andere worden besproken hoe werkgevers flexibeler met de werktijden van werknemers kunnen omgaan, hoe de kinderopvang hierbij aan kan sluiten en hoe de betrokkenheid van mannen bij zorgtaken gestimuleerd kan worden. Ook moet er aandacht zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers die werk en zorg combineren.

Aanvullingen wetsvoorstel Modernisering verlof en arbeidstijden

De arbeid-en-zorgtop zal waarschijnlijk in het najaar worden gehouden. Naar aanleiding van de top kunnen er eventueel aanvullingen worden gedaan in het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit wetsvoorstel heeft als doel om de huidige verlofvormen flexibeler te maken. U heeft hierover meer kunnen lezen in het bericht ‘Wet WAZO naar de Tweede Kamer’. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer en treedt naar verwachting op 1 juli 2014 in werking.