Ouderschapsverlofkorting blijft in 2012 bestaan

4 augustus 2011 | Door redactie

Het voornemen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de ouderschapsverlofkorting per 2012 af te schaffen, is van de baan. De minister heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de opheffing van de korting niet in het Belastingplan van 2012 opneemt. Andere kindregelingen moeten er wél aan geloven.

Als er in uw onderneming werknemers zijn die ouderschapsverlof opnemen, kunnen zij volgend jaar nog een heffingskorting krijgen in de inkomstenbelasting. Minister Kamp gaf eerder aan dat hij deze ouderschapsverlofkorting in 2012 wilde afschaffen in het kader van de bezuinigingen op de zogeheten kindregelingen, maar hij ziet hier voorlopig van af. Mogelijk komt er per 2013 alsnog een einde aan de regeling, bijvoorbeeld doordat de levensloopregeling opgaat in de vitaliteitsregeling. Hierover las u al in het bericht ‘Vitaliteitspakket moet doorwerken stimuleren’.

Ouderschapsverlofkorting bij verlaagd loon

Een werknemer die ouderschapsverlof opneemt dat (gedeeltelijk) onbetaald is, kan nu gebruikmaken van de levensloopregeling om zijn verlof te financieren. In dit geval heeft de werknemer recht op de levensloopverlofkorting, waardoor u van de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u op zijn loon moet inhouden een extra heffingskorting mag aftrekken.
Daarnaast kan de werknemer in zijn aangifte inkomstenbelasting recht hebben op de ouderschapsverlofkorting. Deze is alleen van toepassing als het belastbare loon van de werknemer – het loon inclusief de uitkeringen uit de levensloopregeling – door het ouderschapsverlof lager is dan het jaar daarvoor. De ouderschapsverlofkorting bedraagt maximaal de helft van het wettelijk minimumuurloon per opgenomen ouderschapsverlofuur.

Werkgever betaalt mee aan ouderschapsverlof

Volgens Kamp zorgt het fiscale voordeel van de ouderschapsverlofkorting er niet voor dat werknemers ouderschapsverlof opnemen. Het feit dat in veel cao’s is geregeld dat de werkgever meebetaalt, is veel meer een stimulans. Toch heeft hij ervoor gekozen deze heffingskorting in elk geval nog een jaar in stand te houden. Afschaffing van de kindertoeslag op de vrijstelling in box 3 en de aftrek levensonderhoud kinderen komen wel in het Belastingplan van 2012 te staan.