Werknemers stimuleren om vaccinatie coronavirus te halen

In de komende maanden probeert de overheid zo veel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen tegen het coronavirus. Werkgevers kunnen proberen met maatregelen te stimuleren dat hun werknemers de vaccinatie gaan halen.

19 januari 2021 | Door redactie

Veel is nog onzeker rond de vaccinaties, ook wanneer welke groep een prik kan halen en op welke locatie. Bepaalde groepen zorgmedewerkers zijn deze maand als eerste aan de beurt. Zij worden gevaccineerd in het ziekenhuis of bij een centrale locatie van de GGD. De bedoeling is dat over enkele maanden de laatste en grootste groep – mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie – aan de beurt komt. Een groot deel van de werkenden valt daaronder. Een hoge vaccinatiegraad moet ervoor gaan zorgen dat het ‘oude leven’ weer enigszins opgepakt kan worden. Ook daarom hebben werkgevers er baat bij dat werknemers zich laten vaccineren. Zij kunnen dit aanmoedigen.

Verlof voor vaccinatie tegen coronavirus

De werkgever kan in ieder geval aan de werknemers mededelen waarom hij het vaccineren belangrijk vindt, eventueel in samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts. Druk uitoefenen is uit den boze en verplichten is geen optie. Of iemand zich laat vaccineren, is een keuze. Dat het vrijwillig is, kan voor vragen over verlof zorgen. Bestaat er recht op het calamiteitenverlof of ander kort verzuimverlof voor de benodigde tijd voor zo’n vrijwillige vaccinatie? Het is goed voor te stellen dat werkgevers deze vraag krijgen; als de werknemer twee keer voor een vaccinatie naar een centrale GGD-locatie moet, hij ver van die locatie woont én het niet buiten werktijd te plannen is, kost dit veel tijd. De werkgever kan een statement maken door het verlof sowieso toe te kennen, voor zover dat in lijn ligt met de arbeidsvoorwaardelijke afspraken, en door reiskosten te vergoeden.

Zorgmedewerker haalt vaccinatie buiten werktijd

Van medewerkers in de zorg voor kwetsbare mensen wordt verlangd dat zij hun vaccinatie buiten werktijd halen als dat mogelijk is, zo is te lezen op rijksoverheid.nl. Lukt dit echt niet en overlegt de werknemer hierover met de werkgever, dan kan het onder werktijd en krijgt de werknemer zijn loon dus doorbetaald. Als de zorgaanbieder vervanging voor de zorgmedewerker moet regelen, kan hij de kosten hiervan ten laste brengen van één van de zogenoemde meerkostenregelingen.

AVG bemoeilijkt personeelsbeleid rond vaccineren

Bij maatregelen rond vaccinatie vormt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wel een belangrijk aandachtspunt. De werkgever mag immers in principe nergens registreren of een werknemer gevaccineerd is of niet. Dat maakt het voor de werkgever ingewikkelder om op een wettelijk correcte manier voor stimulansen te zorgen.